กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ
 
     
 
บวรสู่"สุธน นิคมเขต"
โชคดีที่ได้รู้จักและทำงานเพื่อส่วนรวมร่วมกัน หวังว่าคง... บวรสู่..สุธน นิคมเขต... ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งรองเลขาธิการ สมอ.
 

•บวรสู่"สุธน นิคมเขต"

ด้วยถึงเหตุวัยผ่านกาลเกษียณ

สมอ.เปรียบถิ่นเก่าเฝ้าพากเพียร

ไม่แปรเปลี่ยนทำงานมานานปี

 

•เพื่อองค์กรมีใจให้เกินร้อย

จากหนุ่มน้อยค่อยสูงวัยในวันนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มี

จนเป็นที่รับรู้อยู่ทั่วไป

 

•วิศวกรที่มุ่งมั่นการทำงาน

พาเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมหมั่นทำไว้

คนยอมรับฝีมือเลื่องลือไกล

จึงเติบใหญ่ได้เป็นรองเลขาธิการ

 

•ใฝ่สงบคบคนง่ายไม่ถือตัว

ช่วยงานทั่วเปี่ยมน้ำใจให้กล่าวขาน

จิตทุ่มให้ใฝ่ภักดิ์รักหน่วยงาน

ถึงเนิ่นนานมั่นไว้ไม่ผันแปร

 

•ยึดทางพ่อพอเพียงเคียงชีวิต

ทั้งทำคิดทุกสิ่งจริงจังแท้

มุ่งสัตย์ซื่อถือคุณธรรมย้ำดวงแด

หมายสร้างแต่กรรมดีที่ศรัทธา

 

•เสียสละหนุนเกื้อเพื่อส่วนรวม

มีส่วนร่วมอุดมการณ์อันแกร่งกล้า

ช่วยสังคมชาวบ้านสืบสานมา

หวังเร่งรัดพัฒนาสถาพร

 

•รักครอบครัวใยดีญาติพี่น้อง

ช่วยปรองดองประสานไว้ให้เหมือนก่อน

มีน้ำใจเหลือเฟือเอื้ออาทร

ใครเดือดร้อนทุกข์มีช่วยคลี่คลาย

 

•ประณตนิ้วน้อมวันทาคุณพระศรีฯ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำสิ่งดีที่มุ่งหมาย

ให้"สุธน นิคมเขต"เก็จกำจาย

ประสบสุขแสนพริ้งพรายวัยบวร

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

ม.มณียา บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

แรงดลใจ:

รู้สึกศรัทธาและประทับใจ"พี่ธน:สุธน นิคมเขต" เพื่อนร่วมหมู่บ้านมณียา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ตั้งแต่กว่า 20 ปีก่อน ที่"พี่ธน"ได้เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ ซึ่งได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญในการกระตุ้นให้มีการรวมกลุ่มและคัดเลือกเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาหลายด้าน จนมีผลงานเป็นรูปธรรม จากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยที่แทบมิได้ใช้เงินของหมู่บ้านเลย  เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลาง การสร้างลานกีฬา การปรับปรุงถนนรอบหมู่บ้าน การสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้วางระบบกลไกการบริหารจัดการหมู่บ้านอีกหลายด้าน เช่น การคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การทำบุญหมู่บ้าน การเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ฯลฯ ทั้งนี้นอกจาก"พี่ธน"ได้เสียสละเวลา กำลังใจและกายส่วนตัวแล้ว ยังได้เสียสละกำลังทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว เพื่อให้งานหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยที่มักบอกแต่ว่า"มีความสุขที่ได้ทำให้ส่วนรวม" จนสมาชิกในหมู่บ้านมณียาให้ความยอมรับและนับถือโดยทั่วไป

            พี่ธนเป็นผู้นำครอบครัวที่ให้ความใกล้ชิดกับภรรยาและบุตรชายทั้ง 2 คน มีความเป็นพ่อบ้านสไตล์คนภูธรที่มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อาจใช้รูปแบบจากบ้านเกิดที่โพธาราม จังหวัดราชบุรี แม้ช่วงหลังต้องเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศบ่อยครั้งในแต่ละเดือน แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะ"พี่ธน"มักอยู่กับบ้านเป็นประจำ จึงมีเวลาให้ความอบอุ่นและใกล้ชิดกับครอบครัว ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าบุตรคนโตสำเร็จการศึกษาและมีงานทำประจำแล้ว ส่วนบุตรคนเล็กก็เพิ่งจบการศึกษาจากมาเลเซีย เห็นว่ากำลังเตรียมตัวไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศในเร็ววันนี้ นอกจากนี้จากการสังเกตและสนทนากันพอสรุปได้ว่า"พี่ธน"ยังให้ความสำคัญกับญาติพี่น้องของทั้งฝ่ายตนและภรรยาอย่างเท่าเทียมกัน คอยสนับสนุนจุนเจือและแลกเปลี่ยนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามโอกาสและศักยภาพที่มี ช่วงวันหยุดราชการและประเพณีสำคัญ หากไม่ติดภาระงานเร่งด่วนก็มักกลับไปบ้านเกิดตัวเองที่โพธาราม หรือไม่ก็ที่อัมพวาซึ่งเป็นภูมิลำเนาของภรรยาอยู่เสมอ

            ในด้านหน้าที่การงาน ต้องยอมรับว่า"พี่ธน"เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรับผิดชอบของตัวเองเป็นอย่างดี ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการเป็นวิศวกรที่ สมอ.(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) จนจะเกษียณอายุราชการในต้นเดือนตุลาคม 2561นี้ นับเป็นเวลานานกว่า 30 ปี จึงมีความรัก ภักดีและผูกพันกับสมอ.เป็นอย่างมาก ซึ่งคนในองค์กรต่างยอมรับกัน นอกจากการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆอย่างมากมายแล้ว ยังมีผลงานอื่นๆที่โดดเด่น จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 ที่เน้นตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกํากับดูแลผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายและกํากับดูแลผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มี รวมทั้งศึกษา รวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวกับมาตรฐาน และการตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งยกระดับผู้ประกอบการ ในประเทศ ซึ่ง"พี่ธน"ยึดความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานมาโดยตลอด

            นอกจากนี้แล้ว "พี่ธน"ยังมีความภาคภูมิใจในการเป็นกำลังสำคัญของ สมอ.เพื่อทำการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเป้าหมายในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพทำให้ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานโลก และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบของภูมิภาคอาเซียน ที่จะให้ในผู้ผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการวิจัย นอกจากนี้ผู้ผลิตยางล้อในประเทศสามารถขอรับการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน มอก. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ จากปัจจุบันที่ต้องไปทดสอบในต่างประเทศ อีกทั้งผู้ใช้รถยนต์ในประเทศได้ใช้ยางล้อที่ได้สมรรถนะผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน มอก. ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอีกทางหนึ่ง อันจะก่อให้เกิดประโยชนน์ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ คาดว่าจะสำเร็จในโอกาสอันใกล้นี้ จากผลงานที่สร้างไว้อย่างมากมาย ทำให้"พี่ธน"ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สมอ.นับเป็นเกียรติประวัติตอบแทนคุณความดีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ


Last updated: 2018-09-02 17:24:18


@ บวรสู่"สุธน นิคมเขต"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ บวรสู่"สุธน นิคมเขต"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
914

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
913