จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอจงหาความสามารถของเขาให้พบ
 
     
 
ภูมิใจที่เป็น..."ศิษย์ราชาฯ"
...ภูมิใจที่เป็น..."ศิษย์ราชาฯ"... ซึ่งความรู้จากโรงเรียนคือส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นรากฐานให้ชีวิตก้าวเดินได้มาถึงจุดนี้...
 

.พระครูปลัดพิพัฒน์พรหมจริยคุณ
มองการณ์ไกลเกื้อบุญหนุนรังสรรค์
โรงเรียนวัดราชาธิวาสอุบัติพลัน
ปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบหก 

.พระองค์เจ้าไชยันต์ฯ*ท่านส่งเสริม
ช่วยสร้างเพิ่มอาคารนำอุปถัมภก
จึงรุ่งเรืองพัฒนาคนสาธก
ชื่อเกรียงไกรหลายศกยกย่องมา

.ชื่อ ร.ว.ย่อกลางตราธรรมจักร
เด่นยิ่งนักอุณาโลมรัศมีจ้า
พระไสยาสน์งดงามนามไสยา
ตรึงกมลคนราชาฯฟ้าเดียวกัน

."สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ"
เราสุโขด้วยเคารพสัทธรรมมั่น
งามชมพูน้ำเงินเกินจำนรรจ์
ต้นมะฮอกกานีนั้นขวัญโรงเรียน

.เรียนเล่นดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม
ตอกเน้นย้ำศิษย์ไว้ไม่แปรเปลี่ยน
มีสัมมาคารวะพาพากเพียร
เป็นแสงเทียนคู่พอเพียงเคียงตนไป

.พรั่งพร้อมหน้าคณะครูผู้การุณย์
คอยค้ำจุนเอื้ออาทรสอนศิษย์ให้
คิดทำก่อทอความรักถักสายใย
อบอุ่นใจอยู่ร่วมกันเหมือนบ้านตัว 

.จึงมากมายศิษย์ดีมีชื่อเสียง
ได้คู่เคียงคนชื่นชมนิยมทั่ว
เกียรติยศปรากฎไกลไร้หมองมัว
สร้างครอบครัวถิ่นฐานอย่างมั่นคง

.ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์วันฤกษ์ดี
ราชาฯเราเหล่าน้องพี่มิลืมหลง
ร่วมงานวันสถาปนาพายืนยง
น้อมเสริมส่งโรงเรียนเพียรก้าวไกล

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

หมายเหตุ *พระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

แรงดลใจ: เคยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.4-5) ที่วัดราชาฯ(โรงเรียนวัดราชาธิวาส) 2 ปี ในช่วง พ.ศ.2518-19 จำได้ว่าเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่เปลี่ยนจากการสอบไล่ โดยการใช้ข้อสอบกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องผ่าน 50% มาเป็นการใช้เกรดแทน โดยแต่ละวิชามีเกรด 0-4 ใครตกได้เกรด 0 คือไม่ผ่าน แต่เปิดโอกาสให้มีการสอบแก้ตัว ซึ่งสอบครั้งเดียวได้เกรดผ่านคือ 1 สำหรับเกรดเฉลี่ยทุกวิชาถ้าได้อย่างน้อย 1 ก็ถือว่าได้เลื่อนชั้น ดังนั้นต่อให้คนที่เรียนอ่อนแค่ไหนก็สามารถจบได้ ไม่รูัว่าวิธีการวัดผลแบบนี้ผ่านมาใช้ได้อย่างไร เพราะวิธีแบบเดิมที่ใช้เปอร์เซนต์นั้น นักเรียนต้องมีคุณภาพเพียงพอจึงสามารถผ่านได้ อาจช่วยให้คนจบกันเยอะๆ ต้องการปริมาณมากกว่าคุณภาพก็ได้

ภูมิใจที่เเป็นศิษย์เก่าวัดราชาฯ ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 โดยพระครูปลัดพิพัฒน์พรหมจริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสขณะนั้น ในลักษณะอาคารเรียนชั่วคราวและได้มีการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร ในลำดับต่อมา คือ ตึกไชยันต์ 2462 และตึกสามพี่น้อง โดยทุนทรัพย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์พักตร์ ไชยันต์ ภายหลังได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้โรงเรียนมีพระพุทธรูปที่งดงามและคล้ายคนจริง คือ “พระไสยา” เป็นปางทรงพระสุบิน ศิลปะประยุกต์แบบกรีก ได้รับการกล่าวขวัญว่ามีลักษณะเหมือนสามัญมนุษย์ที่งามที่สุด เป็นอิริยาบถการนอนที่งดงามยิ่ง

อักษรย่อ " ร.ว." ตราประจำโรงเรียน เป็นอักษร ร.ว. อยู่ในตราธรรมจักรมีอุณาโลมและรัศมีอยู่เบื้องบน ส่วนล่าง ของธรรมจักรมีคติธรรมคำว่า สทธมโม ครุกาตพโพ บนแถบแพรสบัดชาย โรงเรียนได้เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาจนถึงปี พ.ศ. 2538 จึงได้เริ่มเปิดรับนักเรียนหญิงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้มีศิษย์เก่าจำนวนมากที่มีชื่อเสียงในการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งนี้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวราชาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ุของทุกปีมาอย่างยาวนาน


Last updated: 2022-03-06 21:55:43


@ ภูมิใจที่เป็น..."ศิษย์ราชาฯ"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ภูมิใจที่เป็น..."ศิษย์ราชาฯ"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
542

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
541