ใครจะทำอะไรได้ดีและมีความสุข ต้องมีฝัน
 
     
 
รายนามผู้ที่ได้ให้ความกรุณาในการนำพวงหรีดและอุปกรณ์อื่น ในงานพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.
ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงาน ดังมีรายนามต่อไปนี้ ที่ได้ให้ความกรุณาในการนำพวงหรีดและอุปกรณ์อื่น แสดงการเคารพและอาลัยแด่ผู้ล่วงลับ ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.
 

 “ ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงาน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ที่ได้ให้ความกรุณาในการนำพวงหรีดและอุปกรณ์อื่น แสดงการเคารพและอาลัยแด่ผู้ล่วงลับ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.

ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ”

 

ด้วยรักและอาลัย ญาติพี่น้อง ครอบครัวจำเริญพฤกษ์

ครอบครัว โชไชย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันผลผลิตเกษตรฯ มก.

สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต

สถานีวิจัยฯ วนเกษตรตราด

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ UPLB

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มก.

ศูนย์วิจัยป่าไม้

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

สโมสรนิสิต คณะวนศาสตร์

นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีวนวัฒน์ คณะวนศาสตร์

โครงการปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อดิศร-เตือนใจ นุชดำรงค์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายจงคล้าย วรพงศธร  รองอธิบดีกรมป่าไม้

นายอรรถพล เจริญชันษา  รองอธิบดีกรมป่าไม้

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายเฉลิมชัย ปาปะทา  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นันทนา บุญยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

นายศิริ อัคคะอัคร  ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นายศิวจักร ชื่นสังข์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ชิดชนก สุขมงคล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง)

จิระพงษ์ คูหากาญจน์  ผอ.ทสจ.นครนายก

ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ  ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้   กรมป่าไม้

ส่วนการจัดการป่าไม้และอนุญาตฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน และศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

RECOFTC

สมาชิกป่าชุมชนบ้านเขาพลู

ผญ.บ., ผช.ผญ.บ.-ส.อบต.บ้านเขาพลู จ.ตราด

สมาคมอุทยานแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทสวนกิติ

แพทย์หญิง จริยา แสงสัจจา

สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ

มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

Aum& Naoya OKUBO  OTENTO(Thailand) Co.,LTd.

ธานี ภมรนิยม และครอบครัว

ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว  โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

บุญวงศ์-วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์

สงคราม-อรจันทร์ ธรรมมิญช

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

อภิวัฒน์ - ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์

เปี๊ยก เจน จอย

ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว และครอบครัว

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

นายอรุณ-กัญญา รุ่งรุจิโรจน์ และครอบครัว

ขวัญชัย - สมหญิง ดวงสถาพร

ผศ.ดร.กิติชัย-ผศ.สารัฐ รัตนะ

คุณเฉลิมลาภ รักสุวรรณ และครอบครัว

มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.เดช-วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

www.lookforest.com  ANDY WARNER

www.lookforest.com  ดวงทิพย์ ระเบียบ

ชมรมสีเสียดแก่น

เพื่อนเกษตรรุ่น 34

เพื่อนวนศาสตร์ 40

ชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์สระบุรี

วนศาสตร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

โยธินบูรณะ รุ่น35

วนศาสตร์ 37

วนศาสตร์ 40

วนศาสตร์ 42

วนศาสตร์ 43

สุเมธ - ณภัทรา ศิริลักษณ์ (วนศาสตร์ 43)

วนศาสตร์ 44

วนศาสตร์ 46

วนศาสตร์ 47

วนศาสตร์ 48

วนศาสตร์ 49

วนศาสตร์ 51

วนศาสตร์ 52

วนศาสตร์ 53

วนศาสตร์ 55

วนศาสตร์ 56

วนศาสตร์ 57

วนศาสตร์ 58

วนศาสตร์ 59

วนศาสตร์ 60

วนศาสตร์ 61

นายอรุณ สินบำรุง วนศาสตร์ 61

วนศาสตร์ 62

วนศาสตร์ 64

วนศาสตร์ 65

วนศาสตร์ 66

วนศาสตร์ 67

วนศาสตร์ 68

วนศาสตร์ 69

วนศาสตร์ 70

วนศาสตร์ 71

วนศาสตร์ 72

วนศาสตร์ 73

วนศาสตร์ 74

วนศาสตร์ 75

(หากตกหล่นหรือผิดพลาด โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อจักได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง)


Last updated: 2017-11-25 16:30:44


@ รายนามผู้ที่ได้ให้ความกรุณาในการนำพวงหรีดและอุปกรณ์อื่น ในงานพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ รายนามผู้ที่ได้ให้ความกรุณาในการนำพวงหรีดและอุปกรณ์อื่น ในงานพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,187

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
1,185