รู้จักให้...ในสิ่งที่คนอื่นอยากได้
 
     
 
ร่วมใจกัน สรรค์"เขียวทอง"
ชาว มสธ.ต้องทบทวนและหาทางในการ ...ร่วมใจกัน สรรค์"เขียวทอง"... เพื่อคลี่คลายวิกฤติการณ์ที่เผชิญอยู่โดยเร่งด่วน...
 

.สามสิบปีในแดนดินถิ่นเขียวทอง
พี่เพื่อนน้องคล้องใจกายพาใกล้ชิด
ได้พึ่งพาในการุณย์หนุนชีวิต
จนซึ้งจิตทรงจำไว้ไม่เคยลืม 

.ทั้งเงินเดือนการรักษาพยาบาล
สวัสดิการจัดเตรียมไว้ให้แสนปลื้ม
เงินผ่อนบ้านสะสมทรัพย์กับให้ยืม
อีกน้ำดื่มหลากอาหารสำราญใจ 

.จากอดีตตอนก่อตั้งครั้งเริ่มต้น
บรรพชนทนลำบากมากแค่ไหน
ต้องจับมือร่วมมุ่งมั่นฝ่าฟันภัย
ลำเค็ญไปด้วยไม่มีที่ทำการ 

.ค่อยก่อร่างสร้างตนจนมั่นคง
ย้ายถิ่นลงตรงบางพูดจุดตั้งฐาน
อุปกรณ์สรรถ้วนหน้าพร้อมอาคาร
เพียรสู้งานสรรค์สร้างสังคมไทย 

.ก่อเกิดผลคนยอมรับทั้งนับถือ
พาเลื่องลือระบือกันกล่าวขานไข
แม้ต่างชาติชวนเทิดขวัญกันยิ่งใหญ่
เป็นแบบอย่างเรียนทางไกลได้วิชา 

.จากก้าวย่างอย่างมากล้นจนสูงสุด
มาสะดุดอุปสรรคมากปัญหา
ผลงานค่อยถอยหดลดลงมา
ทางข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่อาจรู้

.ยิ่งโควิดออกพิษโถมโหมเข้าใส่
เหมือนเจอภัยใหญ่นักจักต้องสู้
หากอ่อนล้าพาถอดใจให้หดหู่
ยากจะอยู่อย่างเกรียงไกรในยุคนี้ 

.วอนเหล่าพี่เพื่อนน้องผอง"เขียวทอง"
ได้ปรองดองคล้องกายใจหมายศักดิ์ศรี
ร่วมพลังพรั่งพร้อมรักสามัคคี
สานสิ่งดีที่สร้างสรรค์เพื่อบ้านเรา 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น) ร้อยคำ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มสธ.

แรงดลใจ: รู้สีกใจหายและเป็นห่วงเมื่อเห็นยอดนักศึกษาของ มสธ. ที่มีแนวโน้มลดลงมาต่อเนื่องหลายปี ประกอบกับต้องเผชิญสถานการณ์โรคโควิดระบาดมาตั้งแต่ตันปี พ.ศ.2563 ที่ได้ใช้ระบบออนไลน์มาจัดสอบแทน โดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอและขาดความพร้อม จึงต้องรอสอบที่สนามสอบในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ทั้งภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษา 2563 แต่ก็ยังขาดความชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไร น่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ยอดนักศึกษาที่สมัครใหม่และผู้ที่ต้องลงทะเบียนภาคต้นของปีการศีกษา 2564 จึงลดฮวบลงไปอย่างมากเกินความคาดคิด

มสธ.ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ 5 ก.ย. 2521 ที่ทำการเรียนการสอนโดยใช้ระบบทางไกล ซึ่งในช่วงแรกยังไม่มีสถานที่ทำการเป็นของตัวเอง ต้องพึ่งพาอาศัยหลายหน่วยงานดำเนินการ ตลอดจนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องเผชิญปัญหาหลายด้าน ซึ่งบุคลากรที่มีอยู่ต้องรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อยยิ่ง จนประสบผลสำเร็จเกินคาดคิด โดยมียอดนักศึกษาที่สูงมาก จนกระทั่งมีความมั่นคงทางการดำเนินงาน จนในปี พ.ศ.2527สามารถจัดหาและสร้างสถานที่ทำการได้อย่างน่าภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันที่บางพูด จังหวัดนนทบุรี  กับทั้งได้มีการจัดตั้ง 10 ศูนย์ กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งใบบุญ มสธ.อย่างเป็นทางการในปลายปี พ.ศ.2533 พบว่าเป็นช่วงที่มีความรุ่งเรืองอย่างเหลือเกิน ยอดนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวนมาก ทั้งได้มีการขยายการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก

จนได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติหลายครั้ง อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่มีอยู่เดิมและมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ ได้มีการขยายหลักสูตรการศึกษาอีกจำนวนมาก จนถึงปี พ.ศ.2547 และ 2548 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามลำดับ จำนวนหลายแห่ง ที่เป็นทางเลือกของการศึกษา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลดลงของนักศึกษา มสธ.มาตามลำดับ

แม้ทาง มสธ.ได้พยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายด้าน เพื่อแก้ไขสถานการณ์การลดลงของนักศึกษา แต่ดูเหมือนว่าบางด้านยังเกาไม่ถูกที่คันเท่าที่ควร กับทั้งมีความผันผวนเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงภายในมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ที่กระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ที่นอกจากส่งผลต่อการลดลงของนักศึกษาแล้ว ยังทำให้รายจ่ายของมหาวิทยาลัยสูงกว่ารายรับอีกด้วย ยิ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดซ้ำเติมเข้ามาอีก หากบุคลากรทุกระดับไม่ร่วมพลังกันแก้ไขปัญหาและหาทางสร้างสรรค์องค์กรโดยเร่งด่วนแล้ว ก็น่าเป็นห่วงต่อสถานภาพของ มสธ.ในอนาคตอย่างเหลือเกินLast updated: 2021-08-10 18:59:54


@ ร่วมใจกัน สรรค์"เขียวทอง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ร่วมใจกัน สรรค์"เขียวทอง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
370

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
368