คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น
 
     
 
กลยุทธ์การพัฒนาวนเกษตรเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
วนเกษตรเป็นระบบการใช้ที่ดินที่ช่วยเก็บกักคาร์บอนไว้ในพื้นที่โดยต้นไม้ที่ปลูก ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
 

จากปัญหาผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันได้ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มีการตื่นตัวและปรับทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสิ่งดังกล่าวกันมากยิ่งขึ้น ปัญหาโลกร้อนได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดภัยน้ำท่วมและภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน ประกอบกับในปัจจุบันสังคมโลกได้พยายามสร้างข้อตกลงต่างๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ซึ่งทุกภาคส่วนของประเทศต้องมีการปรับตัวอย่างมาก รวมทั้งได้การรณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน

วนเกษตร (Agoforestry) เป็นกลยุทธ์การใช้ที่ดินรูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางด้านป่าไม้และการเกษตรไว้ด้วยกันในพื้นที่หน่วยเดียวกัน นับเป็นแนวทางการใช้ที่ดินที่มีศักยภาพอย่างยิ่งในการรองรับและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือ วนเกษตรเป็นระบบการใช้ที่ดินที่ช่วยเก็บกักคาร์บอนไว้ในพื้นที่โดยต้นไม้ที่ปลูก ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งไม้ใช้สอยและไม้เชื้อเพลิง ช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนช่วยปรับสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ฯลฯ นอกจากนี้ระบบวนเกษตรยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนนโยบายการปลูกต้นไม้ของภาครัฐเพื่อลดปัญหาโลกร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเนื้อที่มากกว่า 130 ล้านไร่ ที่ควรได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี การพัฒนาวนเกษตรให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการศึกษาวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันวนเกษตรไปสู่ระดับต่างๆ ทั้งระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบาย ซึ่งในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาวนเกษตรยังขาดความต่อเนื่องและความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของประเทศที่จะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาวนเกษตรเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ของการใช้ที่ดินของประเทศสำหรับรองรับหรือลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต


Last updated: 2013-01-26 11:04:30


@ กลยุทธ์การพัฒนาวนเกษตรเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ กลยุทธ์การพัฒนาวนเกษตรเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,238

Your IP-Address: 3.235.20.185/ Users: 
1,237