ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ญี่ปุ่นร่วมไทยรวมใจปลูกป่า
กิจกรรมร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน คลองตำหรุ และบริษัท SEKISUI ของญี่ปุ่นปลูกป่าชายเลนและพัฒนาพื้นที่เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 

      

•คนละมือคนละไม้ไทย-ญี่ปุ่น

มาสร้างคุณหนุนพลังอย่างเอกอุ

หวังป่าเลนสมบูรณ์ไปได้บรรลุ

ผลเลิศล้ำคลองตำหรุชลบุรี

 

•สามปีแล้วปลูกป่าพาต่อเนื่อง

เพื่อรุ่งเรืองเจริญไปได้เต็มที่

ถวายแด่องค์ ร.9 เจ้าจักรี

ธ ทรงมีเมตตาให้ป่าเลน

 

•"ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว"

พาเพริศแพร้วผลงานอันโดดเด่น

นำหน่วยงานภาครัฐมาชัดเจน

เพื่อย้ำเน้นบทบาทราชการ

 

•ด้านชุมชนต่างรวมร่วมทำคิด

ท่าน"สมิต ธารา" พาชาวบ้าน

ยอมเหน็ดเหนื่อยสร้างป่ามาช้านาน

แสนเบิกบานกันไปให้ชุมชน

 

•"TAKASE" นำหมู่ผู้บริหาร

พนักงาน" SEKISUI" ลุยเหลือล้น

ไทย-ญี่ปุ่นพากันมากว่าร้อยคน

จิตอาสาสร้างกุศลผลบุญกัน

 

•พายิ้มแย้มร่วมด้วยช่วยปลูกกล้า

สามพันกว่าไม้โกงกางอย่างแข็งขัน

ทั้งกำจัดเก็บขยะสารพัน

เลอะเหนื่อยบ้างก็ช่างมันมุ่งมั่นทำ

 

•หวังไม่นานป่าอุดมสมบูรณ์ล้น

ก่อเกิดผลนานาคุณค่าล้ำ

เศรษฐสังคมชุมชนพ้นบ่วงกรรม

ทั้งเหนี่ยวนำสิ่งแวดล้อมพร้อมนำพา

 

•ฝากพี่น้องคลองตำหรุชลบุรี

"ป่าชายเลนของไทยดีมีคุณค่า"

องค์สมเด็จพระเทพฯท่านตรัสมา

โปรดรักษาให้คงอยู่คู่ถิ่นเรา

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ : 

ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว  ราชบัณฑิต  และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าชายเลนเบอร์ 1 ของประเทศไทยและเป็นประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ รวมทั้งนายสมศักดิ์  พิริยโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี (อดีตผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ป่าชายเลน" กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ให้ไปร่วมงานการปลูกป่าชายเลนที่บ้านคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ในวันที่ 13 มกราคม 2561  นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ  ชุมชน คลองตำหรุ และบริษัท SEKISUI ของญี่ปุ่นได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและพัฒนาพื้นที่เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และมุ่งหวังให้พื้นที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อันจะเกิดประโยชน์กับชุมชนคลองตำหรุ ประชาชนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทยเป็นการต่อเนื่อง

                กิจกรรมการปลูกป่าครั้งนี้ แม้มีจำนวนผู้คนเข้าร่วมดำเนินการไม่มากนัก จำนวนประมาณ 200 คน เนื่องจากข้อผิดพลาดที่ผู้จัดมิได้คำนึงถึงการซ้อนทับกับวันเด็กแห่งชาติ  จึงทำให้เยาวชนและผู้ปกครองจำนวนมากที่มิได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากต้องไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามบรรยากาศของการดำเนินกิจกรรมระหว่างผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวแทนภาคชุมชนจากชาวบ้านคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี และที่สำคัญก็คือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นจากบริษัท SEKISUI รวมทั้งลูกหลานที่ติดตามมาด้วย ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการปลูกป่าชายเลน รวมทั้งการกำจัดขยะในพื้นที่ ที่ไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากและการเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใด จนทำให้ผลงานบรรลุไปด้วยดี

                อันที่จริงแล้วเครือข่ายของบริษัท SEKISUI  ได้มีบริษัทลูกจำนวนมาก และดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายผลิตกรรม ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และนานาประเทศทั่วโลก แม้กิจกรรมการดำเนินงานไม่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลนเท่าใดนัก แต่ผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้พยายามดำเนินการกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)  ซึ่งได้เน้นการฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะเอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนในท้องถิ่นและสังคมในภาพรวมอันเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง จึงวิงวอนให้หน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เน้นการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศไทยต่อไป


Last updated: 2018-01-13 23:00:08


@ ญี่ปุ่นร่วมไทยรวมใจปลูกป่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ญี่ปุ่นร่วมไทยรวมใจปลูกป่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
542

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
540