คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 
     
 
ป่าชุมชน"บ้านป่าจั่น"
แอ่วเจียงฮาย ที่อำเภอเวียงป่าเป้า ชื่นชมกับชาวบ้านในผลสำเร็จของ...ป่าชุมชน..บ้านป่าจั่น... หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนมากขึ้น น่าจะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านและสังคมอีกอย่างมากมาย
 

•แอ่วเชียงรายเวียงป่าเป้าบ้านป่าจั่น

คนพากันทำลายป่ามามากล้น

จึงชาวบ้านร่วมรักษาป่าชุมชน

ทุ่มเทจนคนทั่วไปให้ศรัทธา

 

•เหล่าผู้นำช่วยกันหมั่นกระตุ้น

คอยเจือจุนชาวบ้านนั้นเห็นค่า

จุดประกายไฟฝันก่อการมา

ทั้งคิดทำนำพากิจกรรม

 

•จากพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกพืชไร่

สร้างพิษภัยให้ชุมชนจนเกินกล้ำ

ทวงยึดคืนฟื้นป่าพาน้อมนำ

เร่งทำตามนโยบายรัฐบาล

 

•ทั้งป้องกันไฟป่ามาคามคุก

หากใครบุกตัดไม้ป่าพากันต้าน

นิมนต์พระบวชป่าพาเบิกบาน

จัดประสานพร้อมพรักหลัก"บวร"*

 

•เศรษฐกิจพอเพียงยึดเคียงคู่

ฐานเรียนรู้สู่การใช้คลายเดือดร้อน

เชื่อมโยงดิน-ป่า-น้ำตามขั้นตอน

เอื้ออาทรร้อยรักสามัคคี

 

•ร่วมเครือข่ายป่าชุมชนหลายหนแห่ง

เพื่อเสริมแรงหนุนพลังสร้างวิถี

จึงภาครัฐเอกชนผลมากมี

คอยช่วยเหลือเอื้อสิ่งดีที่เกิดคุณ

 

•ป่าเสื่อมโทรมกลับอุดมสมบูรณ์ดี

ประโยชน์มีมากล้นผลเกื้อหนุน

ทรัพยากรป่าไม้ให้ต้นทุน

ก่อสมดุลนิเวศดีมีตามมา

 

•จึงชื่นชมชุมชนคนป่าจั่น

ที่ช่วยกันอนุรักษ์พิทักษ์ป่า

แม้เหน็ดเหนื่อยมุ่งมั่นสร้างสรรค์พา

เกิดคุณค่าแสนเมลืองต่อเมืองไทย

 

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

 

หมายเหตุ *"บวร"เป็นการดำเนินงานที่เน้น

การประสานงาน 3 ฝ่ายในชุมชนร่วมกัน

คือ บ้าน- วัด- โรงเรียน

 

แรงดลใจ:

โดยเหตุที่มีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ไปปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดและขิงจำนวนมาก กอปรกับมีไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนได้ชักชวนให้ชาวบ้านบางส่วนในการทวงคืนผืนป่าเพื่อดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่าร่วมกัน ทั้งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

ชาวบ้านบ้านป่าจั่น หมู่ 7 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จึงได้ทำการจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนตามกฎหมายป่าไม้ในปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 86 ไร่ โดยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

จากการทุ่มเทดำเนินการร่วมกันเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ทำให้ปัจจุบันชาวบ้านเกือบทั้งหมดได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จนพื้นที่มีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นหนาแน่น โดยชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพรของราษฎร แหลีงเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา และแหล่งท่องเที่ยวของคนทั่วไป ทั้งนี้ชาวบ้านมุ่งมั่นไปสู่ความฝันในอนาคตร่วมกันว่า

“ดินแดนล้ำค่าแหล่งธาราธรรมชาติ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผาสามเศร้า

ศึกษาเรื่องราวสมุนไพรป่า

ดอกเอื้องหินผา ถิ่นหมาจ๊อกวอ”  

 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การดำเนินงานป่าชุมชนบ้านป่าจั่นมีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ

1) มีผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็ง และมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน

2) ชาวบ้านในชุมชนประมาณร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการป่าชุมชน

3) กรมป่าไม้ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน หลายแห่งให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง

4) มีการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน ทั้งในระดับหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค

5) มีการออกกฎระเบียบป่าชุมชน อันเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนอย่างชัดเจน

6) มีการกำหนดแผนการดำเนินงานป่าชุมชนประจำปีแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม

7) มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ในการบริหารจัดการป่าชุมชน ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8) คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9) สภาพป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านชนิด ความหนาแน่น และการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ทำให้ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้บางส่วนให้ชาวบ้าน

 

ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้เคยออกไปศึกษาดูงานการดำเนินงานป่าชุมชนบ้านป่าจั่นเมื่อเร็วๆนี้ ได้ชื่นชมต่อความมุ่งมั่นและความสำเร็จของชาวบ้านมาก จึงได้แนะนำในเบื้องต้นให้ประสานงานกับกรมป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 800 ไร่ เพื่อให้ชาวบ้านช่วยอนุรักษ์ป่าไม้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทั้งชาวบ้านและสังคมทั่วไปมากขึ้น


Last updated: 2018-08-26 23:08:27


@ ป่าชุมชน"บ้านป่าจั่น"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าชุมชน"บ้านป่าจั่น"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
615

Your IP-Address: 3.80.3.57/ Users: 
614