คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น
 
     
 
"อุทยานฯ"ค้านของฝาก
ขอชื่นชมนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคนใหม่ ที่ได้ประกาศนโยบายอันสำคัญ ...อุทยานฯค้านของฝาก... ซึ่งหากปฏิบัติได้จริง ก็นับว่าเป็นคุณูปการต่อวงการป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง...
 

.ขอชื่นชมกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ออกประกาศต้านต่อคอรัปชั่น
ไม่แตะต้องหมายปองของกำนัล
ทั้งของขวัญของฝากจากผู้ใด 

.แจ้งให้ทราบกำชับไปในหน่วยงาน
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งน้อยใหญ่
ต้องเคร่งครัดยึดถือร่วมมือไป
อธิบดีคนใหม่ตั้งใจจริง

.การรับของทุกชนิดอย่าคิดทำ
ห้ามถลำเผลอปันใจในทุกสิ่ง
ทั้งต้องมีบริการอันดียิ่ง
อย่าประวิงให้งานช้าพาขุ่นใจ 

.ทั้งห้ามให้เช่นกันเหล่าบรรดา
ผู้ที่มาติดต่องานอันน้อยใหญ่
พวกมีสีมีอำนาจหรือญาติใคร
แอบหวังใช้สายสัมพันธ์ด้านเส้นต่อ 

.อย่าได้มีพฤติกรรมทำเสียหน้า
แสวงหาผลประโยชน์เกิดโทษหนอ
ใช้อำนาจสร้างกรรมดีอย่ารีรอ
คนเยินยอต้องระวังคอยชั่งใจ

.ตามวาระประเพณีที่นิยม
อาจชื่นชมยินดีกันมุ่งมั่นไว้
บัตรอวยพรลงนามสื่อความไป
สื่อสังคมออนไลน์ใช้ได้ดี

.ต้องช่วยกันเผยแผ่แพร่ประกาศ
ด้วยมุ่งมาดแจ้งทุกเหล่าเจ้าหน้าที่
คนภายนอกทราบทั่วกันในทันที
ส่งเสริมมีคุณธรรมความโปร่งใส 

.ชวนจับตาเจ้าหน้าที่มิให้พลาด
ตามประกาศที่ตอกย้ำทำได้ไหม
ใครทำผิดอยากรู้ว่าเกิดอะไร
หรือเขียนเสือเผื่อไว้ให้วัวกลัว

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ: อ่านเจอข่าวหนึ่งจากมติชนออนไลน์แล้ว สะดุดใจเป็นอย่างยิ่ง พอสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 15 มีนาคม  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคนใหม่ กล่าวว่า ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่

“ผมจึงประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

1.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ 

2.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ

3.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ  ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

5. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง”

ขอร่วมเอาใจช่วยท่านอธิบดีรัชฎาในการดำเนินงานให้บรรลุนโยบายตามที่ประกาศไว้ แม้เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่ามีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุผลหลายประการที่ไม่ขอกล่าวถึงเพราะอาจแสลงใจพี่ เพื่อนและน้องชาวป่าไม้หลายคน แต่ขอชื่นชมต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งน่าได้มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ อาจเป็นรายเดือน โดยแถลงข้อเท็จจริงให้สังคมทราบ กับทั้งควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนประกาศ นอกจากนี้ควรใช้เงินรายได้ของกรมที่มีจัดสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้น้อยให้มากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพจนไม่ต้องหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบอีกด้วย


Last updated: 2022-03-16 15:12:19


@ "อุทยานฯ"ค้านของฝาก
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "อุทยานฯ"ค้านของฝาก
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
720

Your IP-Address: 3.226.72.194/ Users: 
719