ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคิดจะเริ่มต้น
 
     
 
พื้นที่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
พื้นที่ในเขตส่งเสริมฯ ถือเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเข้าไปให้ความรู้ คำแนะนำกับผู้ถือครองที่ดิน เพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกไม้ในเชิงเศรษฐกิจ
 

การปลูกไม้เศรษฐกิจถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบหนึ่ง องค์ประกอบของการดำเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ พื้นที่ที่ต้องใช้ในการปลูกไม้เศรษฐกิจควรจะมีลักษณะที่เหมาะสมและให้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายแง่มุม เพราะการปลูกไม้เศรษฐกิจต้องเปลี่ยนแปลงการผลิตพืชชนิดอื่นๆ ดังนั้นการจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจจึงหาวิธีการกำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมด้วยเหตุผลทางวิชาการ ด้านการจัดการที่ดิน การจัดการป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยพื้นที่ในเขตส่งเสริมฯ ถือเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเข้าไปให้ความรู้ คำแนะนำกับผู้ถือครองที่ดิน เพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกไม้ในเชิงเศรษฐกิจ หากเกษตรกรให้การตอบรับและสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเองแล้ว การปลูกไม้เศรษฐกิจยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติในแง่ของระบบนิเวศโดยรวมอีกทางหนึ่ง

พื้นที่ของประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ 322.5 ล้านไร่ พบว่าสภาพในปัจจุบัน ยังคงเป็นป่าไม้จำนวนหนึ่งและใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) และเพื่อการเศรษฐกิจ (โซน E) รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 106.5 ล้านไร่ พื้นที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจประมาณ 45.2 ล้านไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่นอกเขตส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจอีก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 109.8 ล้านไร่

ลำดับ

ประเภทการใช้ที่ดิน

เนื้อที่ (ไร่)

ร้อยละ

1

เนื้อที่ประเทศ

322,267,986.1

100.0

2

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

60,814,028.8

18.9

3

พื้นที่ป่าสงวนที่จัดให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) และการเศรษฐกิจ (โซน E)

106,499,301.1

33.0

4

พื้นที่เขตส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

45,200,575.1

14.0

4.1

นาข้าว

18,374,594.0

5.7

4.2

พืชไร่ผสมผสาน

8,928,126.1

2.8

4.3

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

6,565,098.7

2.0

4.4

ป่าไม้ สวนป่า

6,981,651.9

2.2

4.5

พื้นที่อื่นๆ ถนน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ฯลฯ

4,351,104.5

1.4

5

พื้นที่นอกเขตส่งเสริม

109,754,081.1

34.1
พื้นที่เขตส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจที่จัดทำขึ้นนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 45.2 ล้านไร่ ซึ่งเป็นประมาณที่เพียงพอต่อการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในโครงการ แต่เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อยู่ในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นการประกอบอาชีพของเจ้าของที่ดิน ฉะนั้นจึงต้องสร้างแผนในการส่งเสริมด้วยการเข้าไปเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มาเป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้ได้ด้วยยุทธวิธีต่างๆ


Last updated: 2011-08-09 05:08:26


@ พื้นที่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ พื้นที่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
2,128

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
2,127