ไม่โกรธถ้าใครคิดถึงเราในทางที่ไม่ดีจงคิดว่าจะทำอะไรให้เขาคิดถึงเราในทางที่ดี
 
     
 
ไยเรียนป่าไม้
ต้องหมั่นเรียนมากมายให้รอบด้าน วิชาการต้องเข้าใจได้ลึกล้ำ เน้นตรองตรึกฝึกทักษะอยู่ประจำ เพื่อน้อมนำประยุกต์ใช้ในชีวิต
 

๏หลายคนอยากพากเพียรเรียนป่าไม้

หวังเติบใหญ่ทำงานในวันหน้า

พร้อมทุ่มเทสร้างผลดีใฝ่วิชา

ส่งเสริมป่าให้สมบูรณ์พูนผลมี

๏แท้จริงแล้วการศึกษาวนศาสตร์

ต้ององอาจหาญกล้าอย่าถอยหนี

จิตอาสาอุดมการณ์มั่นคงดี

สามัคคีมีน้ำใจใฝ่คุณธรรม

๏ต้องหมั่นเรียนมากมายให้รอบด้าน

วิชาการต้องเข้าใจได้ลึกล้ำ

เน้นตรองตรึกฝึกทักษะอยู่ประจำ

เพื่อน้อมนำประยุกต์ใช้ในชีวิต

๏วิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์หิน

พืชสัตว์ดินชีวะภาษาอังกฤษ

เศรษฐศาสตร์สถิติเลขคณิต

ฐานความคิดเรียนประสานสังคมทัศน์

๏จัดลุ่มน้ำนิเวศอนุรักษ์

การพิทักษ์อุทยานจัดการสัตว์

วนผลิตวิศวกรรมวนวัฒน์

พันธุศาสตร์พัฒนาป่าสมบูรณ์

๏ต้องฝึกงานกลางป่าเหนื่อยสาหัส

ช่วยยืนหยัดวิญญาณไพรไม่เสื่อมสูญ

สร้างทักษะงานป่าไม้ให้เพิ่มพูน

ยอมอาดูรกินอยู่สู้ด้วยใจ

๏สมัยนี้เรียนด้านที่ง่ายดีกว่า

เน้นวิชาประจบท่านการเมืองไว้

เมื่อทำงานคอยตั้งหน้าหาช่องไป

รอเติบใหญ่ย้ายขยับปรับให้ดี

๏จังหวะถึงจึงวิ่งเต้นเน้นเสาะหา

ข้ามห้วยมาด้านป่าไม้หมายถูกที่

จับที่มั่นหมั่นหานายให้เข้าที

โอกาสมีค่อยว่ากัน.....งานหรือเงิน

•ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

                                                                                         

 

แรงดลใจ:

                ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับระบบทางราชการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสามารถย้ายตำแหน่งข้ามห้วยไปมาได้ โดยที่ตัวเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการของหน่วยงานนั้น ทั้งนี้เพราะจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ ทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องการความรู้ทางวิชาการเฉพาะด้าน ซึ่งต้องมีการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การสั่งสมทักษะและประสบการณ์ทีละขั้นตอนอย่างมีเหตุผล จึงต้องใช้เวลาที่ยาวนาน ไม่สามารถลดหรือข้ามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อาจทำได้แต่ผลลัพธ์มีเฉพาะเปลือกหรืออย่างมากก็กระพี้เท่านั้น เพียงแต่บางคนหลงคิดว่าเป็นแก่นไปแล้ว เนื่องจากขาดกระจกที่ดีในการสะท้อนภาพ หรืออาจเป็นโมหะจริตส่วนบุคคลก็ได้

            วงการป่าไม้ที่ผ่านมาก็คงไม่แตกต่างจากหน่วยงานราชการอื่นที่มีการข้ามห้วยของผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานอื่นให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่มิได้มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการป่าไม้แต่ประการใด บางท่านสามารถบริหารงานได้อย่างดีอาจเพราะมีการเรียนรู้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเองและการได้ที่ปรึกษาที่ถูกฝาถูกตัว  แต่บางรายกลับตรงกันข้าม ที่นอกจากจะไม่ค่อยปรากฏเนื้องานให้เห็นเป็นรูปธรรมสักเท่าใดแล้ว ยังสร้างความระส่ำระสายให้แก่หน่วยงานด้วยการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการโดยไร้หลักการ แอบแฝงด้วยสิ่งจูงใจหรือผลประโยชน์บางประการ เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ส่งผลเสียหายต่อป่าไม้ในระยะยาวเป็นการต่อเนื่อง จึงควรมีการปฏิรูประบบราชการในเรื่องนี้ได้แล้ว เพราะคนป่าไม้ที่เป็นคนดี มีความรู้และความสามารถมีอยู่มากมายเพียงแต่ขาดโอกาสและไม่ถนัดในด้านการวิ่งเต้นเท่านั้นเอง

 Last updated: 2014-02-09 07:32:16


@ ไยเรียนป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ไยเรียนป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
851

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
848