หวังดีต่อตัวเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม (3 ดี)
 
     
 
ชมไม้ชายเลน
แม้เจ้า ยินยอม พร้อมพรัก ปกปัก รักษ์ไพร ไม่สูญ ช่วยสร้าง ต่างเสริม เพิ่มพูน พร้อมทูน ถวายใจ ให้นวล
 

พายเรือ ลำน้อย  ลอยล่อง

พาน้อง  ลดเลี้ยว  เที่ยวเล่น

ท่องฝัน  พรรณไม้  ชายเลน

ลมเย็น  รวยรื่น  ชื่นใจ

โกงกาง  ขวางราก  ขวากกั้น

ค้ำยัน  สานใบ  เล็กใหญ่

แสม  โผล่ราก  หลากไป

ยึดไว้  ชายฝั่ง  ดินเลน

ลำพู  เขียวใบ  อ่อนช้อย

หิ่งห้อย  พร้อยดื่น  คืนเห็น

ลำแพน  ยอดไกว  ไหวเอน

ผลเด่น เปรี้ยวเกิน พรรณา

โปรงแดง  ดอกชู  คู่ขาว

ฝักพราว  น้อยใหญ่  ใบหนา

จากแตก  ใบระ  ธารา

พวงผล  ล้นมา  น่าลอง

ตะบูน  ชวนยล  ผลเปล่ง

โตงเตง  ตกผล็อย  ลอยป่อง

ตะบัน  ผลัดใบ  ใกล้คลอง

คนปอง  เนื้อไม้  ไว้ชม

ฝาดดอก  ขาวแดง  แต่งเติม

เปลือกเสริม  ย้อมสี  งามสม

แคป่า  ดอกหอม  ดอมดม

พลิ้วลม  เด่นนัก  ฝักยาว

ตาตุ่ม  ข้างแพรก  แตกใบ

ซ่อนภัย  อำพราง  ยางขาว

หยีน้ำ  ชมพู  ดอกพราว

ใบวาว  ริมตลิ่ง  อิงไพร

ถั่วขาว    มีทั่ว  ถั่วดำ

ยืนค้ำ  ลำคลอง  ผ่องใส

เสม็ด  เห็นอยู่  รำไร

เชื่อมต่อ  แนวใน  พนา

พังกา  หัวสุม  ขาวแดง

แต้มแต่ง  เติมอยู่  คู่ป่า

โพแฝง  แดงเหลือง เมลืองตา

เคียงท่า  สาคร  ข้างดง

เอ็นอ้า  พาฝัน  สั่นทรวง

ดอกม่วง  หน่วงใจ  ใหลหลง

จิกเล  ผลเหลี่ยม  ต้นตรง

ยอดทรง  แตกพุ่ม ชอุ่มใบ

อีกหลาย  พรรณไม้  ชายเลน

สวยเด่น  เกินสรร  ขานไข

ควรค่า  สืบสาน  นานไป

เพื่อไทย  อุดม สมบูรณ์

แม้เจ้า  ยินยอม  พร้อมพรัก

ปกปัก  รักษ์ไพร  ไม่สูญ

ช่วยสร้าง  ต่างเสริม  เพิ่มพูน

พร้อมทูน  ถวายใจ  ให้นวล

 

 

 

ครูนิด วน.43

 

 

แรงดลใจ:

ผูกพันและรำลึกถึงพระคุณของป่าชายเลนที่มีให้ต่อครอบครัวที่บ้านยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมาโดยตลอดตั้งแต่เกิด ปัจจุบันและในอนาคต ทั้งการเก็บหากุ้ง หอย ปู ปลาเป็นอาหารการทำถ่านไม้โกงกางที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายการประกอบอาชีพที่หลายหลากเชื่อมโยงกับป่าชายเลน และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรของหมู่บ้าน ซึ่งเอื้อต่อชุมชนข้างเคียงและคนในเมืองเป็นการต่อเนื่อง

นอกจากนี้พรรณไม้ป่าชายเลนแต่ละชนิดยังมีความสวยงามและเอกลักษณ์ของตัวเอง หากได้ศึกษากันอย่างถ้วนถี่แล้วจะพบความน่าสนใจอย่างหลายหลากในระบบนิเวศป่าชายเลนที่ล้วนมีความสำคัญและสร้างคุณค่าให้แก่มวลมนุษย์อย่างมหาศาล จึงควรอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพือก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเทศชาติ ทั้งนี้ต้องร่วมมือกันดำเนินการโดยเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไป
 


หมายเหตุ:

กลอนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน” ณ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่1 (ชลบุรี) อ.เมือง จ.ชลบุรีระหว่าง 7-8 มิถุนายน 2556 และ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเนรัญชลา) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่าง 14-15 มิถุนายน 2556 จัดโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1(ชลบุรี)และส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่5(เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


Last updated: 2013-06-16 09:12:59


@ ชมไม้ชายเลน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ชมไม้ชายเลน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,232

Your IP-Address: 3.236.97.59/ Users: 
1,230