คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น
 
     
 
รักป่ารวมกรม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ให้ทำการโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมกับกรมป่าไม้แล้ว แต่การดำเนินงานในห้วงเกือบปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเชื่องช้า
 

เพราะแยกกรมใช่ไหมใคร่ขอถาม

จึงเกิดความร้าวฉานกันน้องพี่

ชาวป่าไม้คลายรักสามัคคี

ด้วยถือดีได้แต่มองกรมของตน

ใครสังกัดกรมไหนไม่สำคัญ

สมมุติกันตั้งนามตามเหตุผล

เพื่อระบบบริหารงานบุคคล

เป็นวังวนหนทางก้าวย่างไป

แท้ที่จริงสิ่งสำคัญคืองานเรา

ต้องเพียรเฝ้าพัฒนาผืนป่าไม้

ให้สมบูรณ์พร้อมพรั่งทั้งถิ่นไทย

ก่อผลดีที่ยิ่งใหญ่ให้ประชา

ใครบุกรุกทำลายหมายต่อต้าน

ใครล้างผลาญเราต้องป้องรักษา

ใครย่ำยีร่วมสู้ไปไม่นำพา

ทุ่มเพื่อป่าสานพลังแม้ต่างกรม

ด้วยดวงจินต์วิญญาณเพื่องานไพร

อุดมการณ์มั่นไว้ให้เหมาะสม

ใครทำดีมีผลงานหมั่นชื่นชม

อย่าลำเอียงเพียงนิยมกรมตัวเอง

หากแยกกรมเนิ่นนานผ่านเลยไป

ชาวป่าไม้ยิ่งร้อนรนโดนข่มเหง

ถูกการเมืองครอบงำไร้ยำเกรง

ชอบอวดเก่งเบ่งหากินสิ้นอายคน

เมื่อวิเคราะห์วินิจฉัยในทุกด้าน

หวังให้การป่าไม้คลายสับสน

มีกรมเดียวทั้งคนงานได้บันดล

ประสิทธิผลประสิทธิภาพตราบนานปี

เพราะแยกกรมพี่น้องต้องร้าวฉาน

ทำให้งานเสียหายหลายถิ่นที่

ต้องรีบเร่งรวมกรมกันเสียที

ก่อผลดีมีคุณค่าเพื่อป่าไม้

 

ครูนิด วน. 43

 

 

แรงดลใจ:

การปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ทำการแยกภาระงานด้านป่าไม้ของประเทศที่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ในขณะนั้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 กรม คือกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการดำเนินการอย่างร้อนรน ขาดความรอบคอบ และมิได้คำนึงถึงผลดีผลเสียที่แท้จริง เพียงเพื่อหวังเอาใจผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในขณะนั้น ผลที่ตามมาคือความเสียหายหลายประการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแตกความสามัคคีในหมู่ชาวป่าไม้จากสาเหตุหลายประการและการด้อยประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหลายด้านของการป่าไม้  รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์อย่างน่ารังเกียจเหลือเกินจากนักการเมืองผู้หิวกระหาย(บางคน)    จากการวิจัยพบว่าชาวป่าไม้เกือบทั้งหมดเรียกร้องให้มีการรวมกรมป่าไม้เหมือนเดิมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลดีต่อทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ มีเพียงส่วนน้อยมากที่มีความเห็นต่างเนื่องจากอาจทำให้ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของตนต้องสะดุดลงไปบ้าง

กระแสการเรียกร้องดังกล่าวได้แผ่ขยายไปในวงการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย จนในที่สุดหลังการแยกกรมได้เกือบครบ 10 ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ให้ทำการโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมกับกรมป่าไม้แล้ว   แต่การดำเนินงานในห้วงเกือบปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเชื่องช้า และไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร   มีเพียงน้อยคนที่ทราบความเป็นไปอย่างชัดเจน    หลายคนวิตกว่ามติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้   อาจแท้งหรือเป็นหมันเหมือนหลายมติที่ผ่านมาในอดีต   จึงขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญอย่างแท้จริงโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศต้องเผชิญกับความเสียหายมากไปกว่านี้อีกเลย

 

 

 


Last updated: 2015-04-04 07:58:40


@ รักป่ารวมกรม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ รักป่ารวมกรม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,745

Your IP-Address: 35.172.224.102/ Users: 
1,743