ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน
 
     
 
เกษตรศาสตร์ฯสวัสดีปีขาล
โอกาสปีใหม่ 2565 ที่มาถึง ..."เกษตรศาสตร์ฯสวัสดีปีขาล"... ขอร่วมฝากใจพวกเราทั้ง 48 คน ส่งความสุขมาอวยพรทุกท่าน ...
 

.ศุภฤกษ์ศกใหม่นี้         ปีขาล ครบกาล
หลอมร่วมใจสืบสาน     พี่น้อง
ชาวเกษตรฯใฝ่จดจาร   เคียงคู่  เขียวทอง
หมายท่านจงเกริกก้อง  ก่องแก้ว  เกียรติพา 

".อัจฉรา สุนันท์ นฤมล
น้ำฝน  พลสราญ  สุกัญญา
วศินี สินีนุช จินดา
จรรยา  มาราตี นารีรัตน์ 

.ศิริลักษณ์ วรชัย ปริชาติ
เบญจมาศ  อนุชา  ณรัฐ
บดินทร์ วรรธนัย ชัยวัฒน์
ภวัต  บริบูรณ์  บุณฑริกา 

.บำเพ็ญ  เพชร  ธัญลักษณ์
เฉลิมศักดิ์  ดุสิต  สุจิตรา
ส่งเสริม  สกล  มณฑิชา
อภิษฎา จิราพร พิมพ์พันธุ์

.เจนณรงค์  วรินธร สุธิดา
นุชนาฏ  สัจจา นาลัน
ธำรงเจต  อิงอร  อมรวรรณ
วิลาวัลย์ กรรณิการ์ วนาลัย" 

.กราบพระปกเกล้าฯ   โปรดเฝ้าคุ้มครอง
ปวงพี่เพื่อนน้อง          เขียวทองผ่องใส

.ปลอดภัยคลายทุกข์   พบสุขเพลิดเพลิน
ครอบครัวจำเริญ        มากเงินทองใช้ 

.สุขภาพแข็งแรง         กล้าแกร่งมากล้น
ไร้โรคเวียนวน            พ้นโควิดภัย 

.ปีเสือเอื้อฤทธิ์            ชีวิตสุขศรี
ก้าวหน้ามากมี           โชคดีปีใหม่


"เกษตรศาสตร์ฯสวัสดีปีขาล"
.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.
(ครูนิด วนศาสตร์ ชมรมสีเสียดแก่น ร้อยคำ)


Last updated: 2021-12-31 20:13:00


@ เกษตรศาสตร์ฯสวัสดีปีขาล
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เกษตรศาสตร์ฯสวัสดีปีขาล
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
263

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
261