MenuIndex
Untitled Page
#176
ติดต่อบรรณาธิการ:
จาก :  เรื่อง : 
Editor Talk
Editor Talk
 

วปไซด์ Look Forest Group เพื่อคนรักป่า ป่ารักคน ช่วงเวลานี้ยังอยู่ในฤดูฝน ถึงจะมีน้ำเพียงพอในช่วงนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะควรนิ่งนอนใจ เพราะอะไร ๆ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกเช่นทุกวันนี้ จะไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์
ในช่วงเวลาถัดเป็นอาจเข้าสู่ความแห้งแล้งได้

เราทุกคนจึงควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และหันมาสนใจที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันให้มากขึ้น
การพัฒนาใด ๆ ก็ตามควรส่งผลให้เกิดความผาสุกแก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืน แต่ที่ผ่านมาแม้ว่าความอยู่ดีมีสุขของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น

  • การพัฒนาศักยภาพของคนยังเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ
  • การจัดการศึกษาแก่เยาวชนยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • องค์ความรู้ของคนไทยยังไม่พร้อมรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • สถาบันครอบครัวอ่อนแอวัฒนธรรมค่านิยมเสื่อมถอย

สิ่งที่เป็นจุดอ่อนเหล่านี้ จะส่งผลต่อการเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างค่อยเป็นค่อยไป แทบไม่รู้ตัว

เราจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างเส้นทางใหม่ สังคมใหม่ที่เกื้อกูลและยอมรับซึ่งกันและกัน ใครมีความคิดดี ๆ จะแบ่งปันให้กัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เรายินดีสร้างเวทีแห่งนี้เพื่อรองรับพลังสร้างสรรค์ของท่าน

หากท่านมีข้อแนะนำดี ๆ หรือประสงค์ให้เราเซตโลโกกลุ่มไว้ในหน้าแรก โปรดส่งเมล์มาที่ info@lookforest.com  หรือส่งข่าวสารตรงถึงบก.บนหน้าเวปนี้ได้ เราจะขอนำข้อคิดเห็นของท่านไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป

มิตรภาพสร้างสรรค์สังคม

เราขอเชิญชวนท่านเป็นสมาชิก ร่วมเดินไปในเส้นทางสร้างสรรค์ สร้างเวทีแห่งนี้ เพื่อผลักดันให้สังคมไทยสู่การทำงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

โปรดติดตาม...