กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
 
     
 
เสวนาจากงานวิจัย......สู่การจัดการป่าชายเลนที่ยั่งยืน
หลักการทำงาน คือ เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ และกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย โดยมีบุคลากรประมาณ 500 คน และยังไม่มีกฎหมายโดยตรงสำหรับใช้บังคับ ทำให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ จึงมีความยาก ในอนาคตมีความจำเป็นต้องขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น วิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ส่วนพันธกิจจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน หลักการทำงาน คือ เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ และกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อีกส่วนสำคัญ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

สำหรับหัวข้อเสวนาจากงานวิจัยสู่การจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่สามารถดำเนินการให้ยั่งยืนได้โดยลำพังแต่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน  กรมทรัพยากรทางทะเลฯ มีงานวิจัยโครงการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดการป่าชายเลนของประเทศไทย ซึ่งป่าชายเลนสามารถพบกระจายทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอันดามัน แต่ละภาคมีความแตกต่างกันทั้งผู้คน ภาษา ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์ จึงไม่สามารถใช้รูปแบบการจัดการที่เหมือนกันในทุกภาค เมื่อปี 2504 พบป่าชายเลนประมาณ 2.9 ล้านไร่ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติประมาณ 1.5 ล้านไร่ เนื่องจากป่าชายเลนถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้งประมาณ 400,000 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม นาเกลือ และที่อยู่อาศัย เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์และปัญหาป่าชายเลนในประเทศไทยนั้นพบประเด็นหลัก ดังนี้
  • ป่าชายเลนตามธรรมชาติมีชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ และบางส่วนถูกบุกรุกจากนายทุนเพื่อการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น


ป่าชาเลนที่มีชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์
  • ป่าชายเลนถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงเป็นนากุ้ง เช่น ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดหวัดจันทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น
ป่าชาเลนถูกเปลี่นเป็นนากุ้ง

  • ป่าชายเลนที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองและใช้ประโยชน์ไม่คุ้มทุน เช่น การปลูกป่าชายเลนหรือการทำนากุ้ง จึงขายพื้นที่ให้กับนายทุน ตลอดจนการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น


ป่าชาเลนที่เป็นพื้นที่ของเอกชน
การทำไม้ในป่าชายเลน


Last updated: 2012-12-01 12:12:47


@ เสวนาจากงานวิจัย......สู่การจัดการป่าชายเลนที่ยั่งยืน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เสวนาจากงานวิจัย......สู่การจัดการป่าชายเลนที่ยั่งยืน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,508

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
1,507