จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ
 
     
 
คน"ยี่สาร"งานชายฝั่ง
เมื่อ 28 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบเครื่องหมาย"รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"ให้ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากกับ...คน"ยี่สาร"งานชายฝั่ง... ซึ่งร่วมงานมาตลอดตั้งแต่ปลายปี 2545
 

เมื่อ 28 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบเครื่องหมาย"รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"ให้ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากกับ...คน"ยี่สาร"งานชายฝั่ง... ซึ่งร่วมงานมาตลอดตั้งแต่ปลายปี 2545 ที่ได้มีการจัดตั้งกรมนี้ ทั้งนี้มี ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ พล.ร.อ.วีระพันธ์ สุขก้อน ดร. สนใจ หะวานนท์ และ ผอ.อภิชัย เอกวนากุล ร่วมยินดีด้วย...

 

.เกิด"ยี่สาร"อัมพวา-สมุทรสงคราม
ถิ่นเขตคามเคียงโกงกางข้างป่าเขา
มุ่งหน้าเรียนเพียรทำงานยึดมั่นเอา
ทั้งหมั่นเฝ้าทำเพื่อป่าสุดพลัง 

.ปีสี่ห้าช่วยงานไปไม่หยุดหย่อน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมทำเรื่อยมาพาประดัง
ด้วยมุ่งหวังสร้างสังคมอุดมสุข 

.ร่วมชุมชนชาวสุราษฎร์-ตรัง-กระบี่
เพชรบุรีรวมเมืองจันท์หมั่นปลอบปลุก
เจ้าหน้าที่ประสานกันงานเคล้าคลุก
ช่วยคลายทุกข์พัฒนาป่าชายเลน 

.การกัดเซาะดินทลายริมชายฝั่ง
มุ่งหยุดยั้งหาทางไปไม่ว่างเว้น
ปักไม้ไผ่หลายวิธีมีหลักเกณฑ์
ทั้งจุดเด่นจุดด้อยพลอยรู้ไป 

.สร้างเครือข่ายน้องพี่ที่หวังผล
มุ่งก่อเกื้อเพื่อชุมชนชายฝั่งให้
เป้าหมายหลักที่ถิ่นฐานย่านอ่าวไทย
เน้นนานมามหาชัยเชื่อมแม่กลอง 

.จัดอบรมเจ้าหน้าที่มีความรู้
ทำวิจัยในกลุ่มอยู่หมู่พี่น้อง
หวังงานกรมฯก้าวหน้าพาเรืองรอง
ทั้งเกริกก้องตามหน้าที่อันดีไป 

.อีกร่วมไปหลายวาระกรรมการ
ทุ่มช่วยงานมากครั้งทั้งเล็กใหญ่
แม้ส่วนกลางทางพื้นที่ทั่วฝั่งไทย
แทนคุณให้สมถิ่นเกิดกำเนิดตน 

.กรมฯเชิดชูเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่
"รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"*ให้ปลื้มใจล้น
พร้อมมุ่งหวังสร้างงานสานกมล
ก่อเกิดผลสุดพลังยังมีไฟ 

...เกิดเป็น"ดุสิตา"
แค่ต้นหญ้ากลางป่าไพร
ต่ำต้อยแต่ภูมิใจ
สร้างคุณได้ให้แผ่นดิน**...

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

หมายเหตุ:* “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมอบเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ทำคุณงามความดีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ

              สำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” มีความหมายที่แฝงไว้ ดังนี้

           1. มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            2. อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

            3. แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

            4. ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน

             5. ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน

             6.พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

           **กาพย์ที่เคยเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2554Last updated: 2021-01-30 19:23:59


@ คน"ยี่สาร"งานชายฝั่ง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คน"ยี่สาร"งานชายฝั่ง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
575

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
574