กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม
 
     
 
สร้างป่าพาสร้างคน
ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของ มสธ. ในการ..."สร้างป่าพาสร้างคน"... ของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของ มสธ. ในการ..."สร้างป่าพาสร้างคน"... ของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีนี้มีแผนงานติดตามและประเมินผล อันน่าจะช่วยสะท้อนข้อมูลต่อการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการมากขึ้น...

(โคลง).พระเทพฯทรงมุ่งให้  ชุมชน เกิดผล
กินอยู่เคียงฐานตน  ป่าไม้
ภูสูงถิ่นชวนยล   มากยิ่ง นานไป
แลกพึ่งพากันไว้  พรั่งพร้อม เบิกบาน 

(กลอน).ธ มุ่งหวังสร้างป่าสร้างรายได้
สัมฤทธิ์งานอันตั้งไว้ในสี่ด้าน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ช่วยสืบสานป่าไม้ไทยให้รุ่งเรือง 

.เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้
ปลูกต้นไม้สี่ระดับนับต่อเนื่อง
ทั้งบำรุงรักษาไว้หมายนองเนือง
หมั่นประเทืองหากล้าไม้ได้ปลูกเอง 

.ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
ไม่แชเชือนกิจกรรมทำได้เก่ง
ผลผลิตมีขายได้คลายหวั่นเกรง
อีกรีบเร่งอาชีพเสริมเพิ่มเงินออม 

.เกิดความคิดจิตสำนึกรำลึกค่า
รักษาป่าตามจำนงทั้งตรงอ้อม
เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าหากล้าพร้อม
ชักชวนคนจนยินยอมน้อมรักษ์ไพร 

.สร้างชุมชนตนแกร่งเข้มแข็งนัก
สมานสมัครมีกองทุนเกื้อหนุนให้
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมน้ำใจ
เกิดเครือข่ายได้สร้างงานสานภาคี 

.ต้องพร้อมพรั่งทั้งสี่ด้านอันเลอค่า
การสร้างป่าสร้างรายได้หมายศักดิ์ศรี
ช่วยสังคมประเทศไปได้มากมี
เทิดจงรักวงศ์จักรีที่บูชา 

(โคลง).ขอชุมชนช่วยเกื้อ-  กูลกัน คงมั่น
รวมกลุ่มสานสัมพันธ์   ทั่วหน้า
ผลหลากยิ่งหลายพลัน อีกแผ่ เผื่อมา
ยังไพร่ไปชาวฟ้า     ป่าไม้ ให้นาน
 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com
 

แรงดลใจ:สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรบนพื้นที่สูง เนื่องจากป่าต้นน้ำลำธารถูกบุกรุกทำลาย ทำให้ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แก่ชาวบ้าน รวมทั้งผลกระทบอื่นๆที่ตามมา จึงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการปลูกไม้ป่าร่วมกับปลูก พืชเศรษฐกิจ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ทำให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้น และต่อไปในระยะยาวระบบนิเวศในพื้นที่โครงการจะเกิดความสมดุล

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) พร้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ เริ่มดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนในพื้นที่สูงสามารถอยู่ร่วมกับป่า ได้ ช่วยกันดูแลป่าไม้ และในขณะเดียวกันมีรายได้เลี้ยงชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  ทั้นี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

  1 เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารธาร

  2 เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย

  3 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า

  4 เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ในปีงบประมาณ 2563 นี้ ทาง มสธ.ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องและกำหนดเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานภาคีในการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการ ว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด กับทั้งควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมในด้านใด เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องลงหาข้อมูลในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ตากและเลยแล้ว แต่เนื่องจากปัญหาโรคCOVIDที่กำลังแพร่ระบาด ทำให้ต้องระงับการดำเนินงานไว้ก่อนตามนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายคงได้รีบเร่งดำเนินการตามแผนงานต่อไปLast updated: 2021-01-05 22:33:42


@ สร้างป่าพาสร้างคน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สร้างป่าพาสร้างคน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
261

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
258