คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 
     
 
เสริมค่าสมาคมฯ
เชิญชวนพวกเราศิษย์เก่าวนศาสตร์ช่วยกัน... "เสริมค่าสมาคมฯ"... ตามศักยภาพที่มี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรังสรรค์งานป่าไม้มากขึ้น
 

.สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
หวังช่วยชาติรังสรรค์งานป่าไม้
เป็นศูนย์รวมร่วมพลังสร้างสายใย
ศิษย์เก่าใหม่ใกล้ไกลเชื่อมใจกัน

.หลากหลายพากิจกรรมทำมากด้าน
วิชาการงานป่าไม้หมายมุ่งมั่น
จัดประชุมสัมมนามานานวัน
หวังผลักดันพงไพรให้งามตา

.มุ่งเสริมค่าคุณธรรมจริยธรรม
ชาวป่าไม้ได้น้อมนำทำทั่วหน้า
ผู้บริหารสานผู้น้อยคอยนำพา
เกิดธรรมาภิบาลงานวิไล

.สมทบทุนการศึกษาวนศาสตร์
ด้วยมุ่งมาดสร้างผลคนรุ่นใหม่
หวังบรรลุอุดมการณ์วิญญาณไพร
รับช่วงงานสืบสานไปไม่ขาดตอน

.อีกเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณ์
เห็นสำคัญการป่าไม้คลายทุกข์ร้อน
จนเกิดรักตระหนักค่าเอื้ออาทร
ร่วมสร้างพรสรรค์คุณหนุนพนา

.ช่วยรังสรรค์เกษตรศาสตร์เกษมศรี
เขียวขจีขจรขจายหมายเจิดจ้า
เอื้อสังคมสู่รุ่งเรืองเมลืองตา
ก่อร่มเย็นเป็นสุขมาประชาไทย

.ชวนศิษย์เก่าวนศาสตร์ช่วยชาติด้วย
เพราะป่าไม้ได้อำนวยช่วยเราไว้
เราตอบคุณหนุนอำนวยช่วยพงไพร
สร้างสายใยในพวกเราช่วยยาวนาน

.คนละมือคนละไม้ร่วมใจเถิด
ผลยิ่งเลิศมากศรัทธาพาสืบสาน
สมาคมฯอุดมพลังสร้างสรรค์งาน
ค่าตระการทอขวัญรักจากทุกคน


.สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)


แรงดลใจ: สมัครเป็นสมาชิกเข้าเป็นสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งเริ่มจัดตั้งเป็นชมรมก่อน แล้วได้ร่วมทำงานกับสมาคมฯมายาวนานพอควร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ตามการชักชวนของพี่ต๋อง(รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ วน.40) โดยเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้พยายามใช้ศักยภาพที่มีดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับพี่ต๋อง โดยการผลักดันให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ ในประเด็นทางการป่าไม้ที่มีการวิพากษ์กัน โดยใช้พื้นฐานทางวิชาการป่าไม้ หวังเป็นปากเสียงแทนพี่น้องชาววนศาสตร์ที่มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็น และสะท้อนให้สังคมได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้มากขึ้น

นายกสมาคมฯ(พี่พิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ วน.40) ได้ชวนให้เป็นกรรมการสมาคมฯ เมื่อ 2 ปีก่อน ตอนที่ท่านได้รับเลือกตั้งและเข้าบริหารงานครั้งแรก ซึ่งขอไม่รับตำแหน่งเนื่องจากยังต้องทำงานประจำ เกรงว่าอาจเข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมร่วมกับสมาคมฯได้ไม่เต็มที่ พอมาวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีที่คณะวนศาสตร์ ที่ประชุมได้เลือกให้เป็นกรรมการซึ่งแม้มีภาระงานมากแต่ไม่กล้าปฏิเสธ ด้วยเกรงใจคณาจารย์และรุ่นพี่วนศาสตร์ผู้อาวุโสหลายท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วย ก็ตั้งใจว่าจะพยายามช่วยงานสมาคมฯให้มากที่สุดโดยที่กระทบกับภาระงานประจำให้น้อยที่สุด

เข้าร่วมประชุมสมาคมฯครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทำให้เข้าใจสมาคมฯมากขึ้น ว่าค่อนข้างมีปัญหาความคล่องตัวจากงบประมาณที่มีจำกัด ทำให้ดำเนินกิจกรรมได้เพียงส่วนหนึ่ง ที่ไม่อาจตอบสนองความต้องการของสมาชิกบางส่วน

โดยที่สมาคมฯได้มีนโยบายให้ศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกคนเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติที่ไม่ต้องสมัครและชำระเงินแรกเข้าเช่นในอดีต ซึ่งได้แต่คาดหวังให้สมาชิกได้ช่วยบริจาคสนับสนุนตามศรัทธาที่มี อาจใช้โอกาสสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิดของตน หรือการทำบุญในวาระต่างๆ รวมทั้งการบริจาคผ่านรุ่น ซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่มากเท่าที่ควร

ผู้ที่ติดตามการดำเนินงานของสมาคมฯมาโดยตลอด ต่างทราบดีว่ามีหลายกิจกรรมได้จัดทำตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ซึ่งเน้นเป้าหมายต่อการสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและการป่าไมัในรูปแบบต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ เฟซบุ๊คสมาคมฯ หรือวารสารสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่มาเป็นระยะๆ รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการประจำปี ที่มักมีการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้นอกจากการจัดหารายได้ของสมาคมฯโดยการสนับสนุนจากศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่งแล้ว ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบริจาคช่วยเหลือตามสมควร

ต้องยอมรับว่าการดำเนินงานของสมาคมฯที่ผ่านมานั้น อยู่บนพื้นฐานของการมีจิตอาสาและความเสียสละของบรรดารุ่นพี่และกรรมการหลายท่านอย่างแท้จริง โดยนอกจากไม่มีค่าตอบแทนใดๆแล้ว หลายท่านยังเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เวลาและทุนทรัพย์ให้กับสมาคมฯอย่างมากมาย ซึ่งมุ่งผลที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกและการป่าไม้ในภาพรวม หากได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบในวงกว้าง คงได้รับการเข้าใจที่ดีจนนำมาซึ่งความร่วมมือจากสมาชิกมากขึ้น ในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนสมาคมฯตามศักยภาพที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

"รุ่นละหมื่นคนละพันคราวันเกิด ผลยิ่งเลิศมากศรัทธาพาสืบสาน

สมาคมฯอุดมพลังสร้างสรรค์งาน ค่าตระการทอขวัญรักจากทุกคน"Last updated: 2020-12-08 17:06:08


@ เสริมค่าสมาคมฯ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เสริมค่าสมาคมฯ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
251

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
249