กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
 
     
 
ป่าเลนยักษ์ย่านขนอม
ปิติใจที่ได้มีโอกาสสัมผัส..."ป่าเลนยักษ์ย่านขนอม"... เมืองนครศรีธรรมราช นับได้ว่าเป็นป่าดึกดำบรรพ์ เนื่องจากไม่เคยผ่านการให้สัมปทานการทำไม้มาก่อน กับทั้งชาวบ้านได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่ง...
 

.ถิ่นขนอมเมืองนครฯกำจรนัก
เลื่องลือล้นคนตระหนักรักษ์ป่าไม้
ป่าชายเลนดึกดำบรรพ์อันตรึงใจ
ยากหาได้ให้คงอยู่คู่ชุมชน 

.หลากหลายพรรณพืชป่าขึ้นคละเคล้า
โคตรไม้เก่าหลายร้อยปีมีมากล้น
ไม้รุ่นเยาว์พืชชั้นล่างต่างปะปน
บ้างแอบอิงกิ่งก้านต้นจนเรือนยอด 

.ไม้ใหญ่ยักษ์ยากพบเห็นโดดเด่นนัก
แจ้งประจักษ์ทั่วผืนป่ามีตลอด
ตะลึงแลประทับใจเกินถ่ายทอด
งามต้องจอดเรือริมฝั่งสร้างชื่นชม

.ป่าทึบแน่นแสนอุดมสมบูรณ์ยิ่ง
จึงหลายสิ่งอำนวยให้ได้เหมาะสม
นก-สัตว์น้ำชุกชุมกันมานานนม
ก่อรื่นรมย์สำราญใจให้ผู้คน

.สิ่งแวดล้อมธรรมชาติพิลาสล้ำ
อากาศน้ำจึงนำค่าพาส่งผล
ลดโลกร้อนส่งเสริมให้คลายกมล
ด้วยชุมชนช่วยปกปักรักษ์ป่าเลน 

.จัดตั้งกลุ่มในหมู่บ้านสานกายใจ
ร่วมมือไปแข็งขันสร้างงานเด่น
เชื่อมเครือข่ายเพิ่มพลังอย่างชัดเจน
หวังจุดเน้นคนกับป่าพึ่งพากัน

.สารพัดกิจกรรมร่วมทำมา
เร่งปลูกป่าบำรุงไปให้สมฝัน
จึงทุกข์สุขที่ผ่านมาพาแบ่งปัน
ทั้งมุ่งมั่นทำเรื่อยไปไม่คลอนแคลน 

.ย่านขนอมประทับใจไปตราบนาน
ที่ชาวบ้านแม้เหนื่อยยากลำบากแสน
รักษ์ป่าเลนดึกดำบรรพ์กันหนักแน่น
คู่ดินแดนช่วยรุ่งเรืองเมืองนครฯ

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ:เรดด์พลัส(REDD Plus หรือ REDD+)ย่อมาจาก Reducing Emission from Deforestation and Degradation,the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มพูนคาร์บอนสต็อคในพื้นที่ป่า 

ทฤษฎีพื้นฐานของยุทธวิธีนี้ คือ ป่าไม้ที่ยังยืนต้นอยู่ มีค่ากว่าต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นล้มทำลาย และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ กลไกของโครงการ REDD+ ให้ค่าทางการเงินสำหรับก๊าซคาร์บอนที่เก็บกักอยู่ในต้นไม้ ซึ่งประเทศก้าวหน้าสามารถลงทุนในป่าไม้ที่ยืนต้นอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้ เพื่อชดเชยการที่ประเทศพัฒนาก้าวหน้าก่อให้เกิดก่าซคาร์บอน หรือก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้รวมถึงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วย

กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทำการศึกษาเพื่อหามาตรการและสิ่งจูงใจให้ชุมชนเกิดความตระหนักรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ตามที่REDD+ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเลือกพื้นที่ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นป่าชายเลนที่ดำเนินการแห่งแรกของประเทศ เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นมีผลงานประจักษ์ ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชายเลนดึกดำบรรพ์อย่างน่าสนใจยิ่ง

จากการลงศึกษาพื้นที่ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านในท้องถิ่น พบว่า ชุมชนในตำบลท้องเนียนได้มีการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้อย่างดียิ่ง สภาพป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากในพื้นที่ที่ยากหาได้ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นป่าชายเลนที่ไม่เคยผ่านการให้สัมปทานในการทำไม้มาก่อน ป่าชายเลนจึงเอื้อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมให้แก่ท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความผูกพันของชุมชนและป่าอย่างแน่นแฟ้น

 Last updated: 2020-11-19 21:23:30


@ ป่าเลนยักษ์ย่านขนอม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าเลนยักษ์ย่านขนอม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
256

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
254