อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
 
     
 
"สิรินาถราชินี"
ประทับใจที่ชาวบ้านปราณบุรีสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ตรง...คือ"สิรินาถราชินี"... ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ที่ ปตท. น้อมถวายในส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ...
 

.เยี่ยมเยือนศูนย์ฯสิรินาถราชินี
ปราณบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์
ปิติล้นผลงานเกินรำพัน
ปตท.ก่อสานฝันอันศรัทธา 

.ปลูกป่าเลนน้อมถวายให้ราชัน
เป็นมิ่งขวัญกาลห้าสิบพระพรรษา
องค์ภูมิพลฯครองราชย์เพื่อชาติมา
หวังโดดเด่นได้เป็นป่าถาวรไป

.จากผ่านมานากุ้งร้างสร้างอาดูร
ปีสี่ศูนย์เริ่มแผนงานอันยิ่งใหญ่
ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมอุดมชัย
ปลูกพันธุ์ไม้หมายกลับฟื้นคืนสิ่งดี 

.ทั้งศึกษาพาวิจัยในหลายด้าน
วิชาการประยุกต์ใช้ในถิ่นที่
หลากเทคนิคพาตริตรองลองวิธี
ศาสตร์ศิลป์มีนำปรับใช้ให้ถูกทาง

.เน้นการมีส่วนร่วมรวมภาคี
คนพื้นที่มีหน่วยงานช่วยสรรค์สร้าง
กิจกรรมนำเรื่องใหม่ไม่ปล่อยวาง
ทนเหนื่อยบ้างหวังทำไปให้สังคม

.การท่องเที่ยวเคียงคู่อนุรักษ์
แจ้งประจักษ์คิดทำไปให้เหมาะสม
คนวนเวียนเรียนรู้คู่รื่นรมย์
ทั้งชื่นชมวิถีของคนท้องถิ่น 

.เนิ่นนานกว่ายี่สิบปีที่เพียรมา
เกิดคุณค่ามากมายให้ถวิล
ก่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่คนใช้กิน
เอื้อแผ่นดินคามเขตนิเวศดี 

.จากวันโน้นมาวันนี้มีวันหน้า
ช่วยไพร่ฟ้าสุขสบายได้ผ่องศรี
ชื่นชมศูนย์ฯสิรินาถราชินี
ธ เมตตาเอื้ออารีที่ตราบนาน

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com
 

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้งในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2539 ป่าผืนนี้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จปราณบุรี ปี พ.ศ. 2539 กรมป่าไม้สนองพระราชดำริ ด้วยการยกเลิกสัมปทาน และ ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งยังดำเนินการฟื้นฟูป่าด้วยการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ และ ดำเนินการปลูกป่าชายเลนในปี พ.ศ.2540 จำนวน 786 ไร่เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของปากน้ำปราณ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1,000,000 ไร่ ในส่วนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ปลูกป่าแล้วต้องให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้วย”

ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ปตท. ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสที่ทรงคุณค่าหาที่เปรียบมิได้นี้ มาพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ระดับประเทศและภูมิภาค และ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามศูนย์แห่งนี้ว่า “สิรินาถราชินี” แปลว่าที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ไพศาล ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาฯนี้ โดยเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วน ในตำบลปากน้ำปราณ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม กลุ่มประมง ผู้แทนชุมชน นักธุรกิจ ร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดย ปตท. ร่วมเป็นกรรมการและรับผิดชอบบริหารจัดการศูนย์ฯ

จากการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อ 4 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา สรุปได้ว่าศูนย์ฯประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างดียิ่ง โดยสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวปากน้ำปราณและสังคมไทยเป็นการต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำมีความชุกชุมขึ้นเป็นอย่างมาก สภาพแวดล้อมทั้งดิน น้ำและอากาศมีความร่มเย็น ทำให้มีผู้เข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้ชุมชนข้างเคียงในหลายด้าน นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการขยายผลการดำเนินงาน อันเกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคี คือภาคเอกชน ภาครัฐและชุมชน ที่น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง

 


Last updated: 2020-10-28 15:31:24


@ "สิรินาถราชินี"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "สิรินาถราชินี"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
324

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
322