กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต
 
     
 
ศิษย์ป่าไม้เมืองชุมพร:สุนทร ทิพย์ภักดี
ยินดีอย่างเหลือเกินที่...ศิษย์ป่าไม้เมืองชุมพร:สุนทร ทิพย์ภักดี... ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบ 40 ปีแห่งการสถาปนา มสธ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
 

•นาม"สุนทร ทิพย์ภักดี"นี้กล่าวขวัญ

กับรางวัลเปี่ยมศักดิ์ศรีศิษย์ดีเด่น

ด้วยผลงานสรรค์สร้างอย่างชัดเจน

เป็นตามเกณฑ์ มสธ.ก่อศรัทธา

 

•คนปักษ์ใต้วัยหนุ่มเมืองชุมพร

เกษตรกรมุ่งมั่นทุ่มฟันฝ่า

ตั้งแต่น้อยจวบวันนี้ที่ทำมา

หวังสานคืบสืบวิญญาณ์บรรพชน

 

•หลากความรู้จากมหาวิทยาลัย

ได้นำพาประยุกต์ใช้มากมายล้น

ภูมิปัญญาชาวบ้านฐานถิ่นตน

งานล้ำเลิศก่อเกิดผลผลิตภัณฑ์

 

•ปลูกไม้ป่าพืชเกษตรผสมผสาน

ผลมากมีบริการเบ่งบานฝัน

องค์ประกอบหวังสมดุลคุณอนันต์

ช่วยผลักดันให้ถิ่นเขตนิเวศดี

 

•นวัตกรรมหลากหลายใฝ่น้อมนำ

ทั้งคิดทำคนกล่าวขวัญกันอึงมี่

ยิ่งกาแฟ-ทุเรียนเพียรมากมี

เน้นเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัย

 

•ช่วยสังคมได้เกื้อกูลศูนย์เรียนรู้

หวังทุกหมู่เกิดคุณค่าพาปรับใช้

สร้างเครือข่ายเกษตรกรหวังพรชัย

ก่อพลังสร้างงานไปให้มากมี

 

•สมถะอ่อนน้อมยึดถ่อมตน

ศรัทธาล้นความพอเพียงเคียงวิถี

มีน้ำใจเลิศล้ำมุ่งกรรมดี

กตัญญูกตเวทีคู่ชีวา

 

•ฝากหวังศิษย์"สุนทร ทิพย์ภักดี"

รักษ์เกียรตินี้นานไปให้เลอค่า

เป็นคนดีช่วยสังคมสมราคา

วิสัยทัศน์-ปรัชญา มสธ.

 

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

สุนทร:สุนทร ทิพย์ภักดี เป็นศิษย์เก่า มสธ. โดยจบปริญญาตรีด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2556 เนื่องจากพื้นเพเดิมของครอบครัวเป็นเกษตรกรในจังหวัดชุมพร จึงได้นำความรู้ที่ได้รับ ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ที่มี จากการทำงานและเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกิจการของตัวเอง ที่เน้นการใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกพืชควบคู่กันหลายชนิดทั้งไม้ป่าและพืชเกษตร โดยหวังให้เกิดประโยชน์ควบคู่กันไปทั้งผลผลิตโดยตรงจากพื้นที่ และการให้การบริการต่างๆจากองค์ประกอบของระบบ ส่งผลต่อความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

 

ผลงานที่โดดเด่นของสุนทรที่สำคัญ ก็คือ ได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการปั้นดินให้เป็นป่า ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในปี พ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังริเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการศัตรูพืชและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กับทั่งยังมีความมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตน จนเป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้รับการรับรองทุเรียนออร์แกนิกไทยแลนด์ กับทั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเกษตรกรรายเดียวที่ได้รับรางวัลกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิกไทยแลนด์

 

ในปี พ.ศ.2561นี้ เป็นวาระที่ มสธ. ครบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นจากทั่วประเทศ โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ ซึ่งสุนทรเป็นหนึ่งในจำนวนนี้ ที่ได้เข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 อันเป็นวันสถาปนา มสธ.โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธาน สร้างความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสุนทรได้กล่าวตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า"...ขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณาจารย์ให้เป็น 1 ใน 40+1 ศิษย์เก่าครบรอบ 40 ปี มสธ. ทราบข่าวจากท่านอธิการบดีว่าคัดเลือกจากศิษย์เก่า 5 แสนกว่าคน จะรักษาชื่อเสียงของสถาบันยิ่งชีพ..."


Last updated: 2018-09-09 00:18:04


@ ศิษย์ป่าไม้เมืองชุมพร:สุนทร ทิพย์ภักดี
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ศิษย์ป่าไม้เมืองชุมพร:สุนทร ทิพย์ภักดี
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
587

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
586