กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ทำมากก็ผิดมาก ทำน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำก็ไม่ผิด
 
     
 
ป่าชุมชน"บ้านแหลมมะขาม"
ชื่นชมกับ...ป่าชุมชนบ้านแหลมมะขาม... ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเสื่อมโทรมจากการทำสัมปทานป่าไม้ จนกลับมีสภาพที่สมบูรณ์ ก่อประโยชน์ให้อย่างมากมาย
 

•แหลมมะขาม-เขาไม้แก้ว-สิเกา-ตรัง

แสนโด่งดังยิ่งนักประจักษ์ผล

ชาวบ้านร่วมพัฒนาป่าชุมชน

ช่วยถิ่นตนสุขกายใจในชีวี

 

•ครั้งก่อนโน้นป่าชายเลนงามเด่นยิ่ง

แหล่งพึ่งพิงกินอยู่ใช้ได้สุขศรี

คน-ป่า-น้ำสัมพันธ์เอื้อกันดี

นานชั่วนาตาปีมิคลายคลอน

 

•ครั้นรัฐให้พ่อค้าสัมปทาน

เพื่อตัดไม้ใช้เผาถ่านเมื่อกาลก่อน

ป่าถูกตัดมากมายไร้อาวรณ์

ไม่อาทรวิชาการสำคัญนัก

 

•ป่าเสื่อมโทรมเสียหายไปทั่วเขต

พาระบบนิเวศอาเพศหนัก

เจ้าหน้าที่มิตรวจตราพาท้วงทัก

ชาวบ้านลักลอบซ้ำทำลายตาม

 

•จึงสัตว์น้ำที่มีอยู่หอยปูปลา

เคยเก็บหาหลากหลายได้ล้นหลาม

ทั้งแปรรูปค้าขายรายได้งาม

กลับถึงยามตกต่ำระกำทรวง

 

•หากปล่อยไปไม่นานยิ่งพาลช้ำ

เหล่าผู้นำชวนชาวบ้านหันห่วงหวง

พาเร่งรัดพัฒนาป่าทั้งปวง

อีกทักท้วงทวงเลิกทำสัมปทาน

 

•เพาะพันธุ์ไม้ปลูกรักษาลาดตระเวน

ออกกฎเกณฑ์กำหนดไว้ในหลายด้าน

สร้างเครือข่ายร่วมกันมั่นจัดการ

ไม่ช้านานป่าอุดมสมบูรณ์ดี

 

•ได้ประโยชน์คืนมาค่าพรักพร้อม

สิ่งแวดล้อมสดใสในถิ่นที่

หลายหน่วยงานมอบรางวัลขวัญมากมี

ก่อศักดิ์ศรีที่เมลืองถิ่นเมืองตรัง

ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ในอดีตบ้านแหลมมะขามมีการสัมปทานพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อตัดไม้เผาถ่าน  รวมทั้งมีการทำประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายด้วยเช่น  อวนลาก  อวนรุน และการระเบิดปลา  เป็นต้น  ทำให้มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่ลดจำนวนเป็นอย่างมากในพื้นที่ของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมมะขามและใกล้เคียงจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์  ทรัพยากรป่าชายเลน  ตลอดจนสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก  และในปี 2532 ชุมชนได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  จนถึงปัจจุบันเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศด้านพรรณไม้   และสัตว์น้ำแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง

 ป่าชุมชนบ้านแหลมมะขาม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส  และป่าคลองไม้ตาย  เป็นพื้นที่ป่าชายเลนชุมชน  ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง  กรมป่าไม้ได้อนุมัติจัดตั้งโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้  เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2558  เนื้อที่ 1,067 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา โดยมีนายสมหมาย   หมาดทิ้ง  กำนันตำบลเขาไม้แก้ว  เป็นประธานชุมชนบ้านแหลมมะขาม และกรรมการชุมชนรวม 12 คน อาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ทำประมง  เลี้ยงปลาในกระชัง  ทำสวนยาง  สวนมะพร้าว  รับจ้างเป็นต้น

                ป่าชุมชนบ้านแหลมมะขาม เป็นป่าชุมที่มีความแข็งแรงของชุมชน  ผู้นำชุมชนและชาวบ้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท  มีความสามัคคี  ปรองดองกันและมีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาป่าจนได้รับรางวัลการจัดการทรัพยากร  รวม   3 ครั้ง  คือ

 ปี 2535 ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

 ปี 2537 ได้รับรางวัลพระสิทธิชาดาทองคำด้านหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 ปี 2554 ได้รับรางวัลโลกสีเขียว ครั้งที่ 13  วิถีพอเพียงผูกพันแบ่งปัน  ดิน  น้ำ  ป่า  ด้านชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์

นับเป็นป่าชุมชนต้นแบบที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  นับเป็นป่าชุมชนต้นแบบที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป่าต่อไปในอนาคต สำหรับจุดเด่นที่น่าสนใจคือ

1. เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง มีทั้งพืชพรรณไม้ป่าชายเลน  พืชสมุนไพร สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ำ  เป็นต้น 

               2. เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณชุมชน เช่น จำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น

              3. เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงในชุมชน เนื่องจากสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เหมาะสมต่อการอาศัยและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งมีการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง สาหร่ายขนนก และสาหร่ายองุ่น เป็นต้น

             4. เป็นสถานศึกษาหาความรู้ระบบนิเวศพรรณไม้ และพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งชุมชน

             5. เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของราษฎรในชุมชน เช่น ช่วยสอดส่องดูแลการลักลอบตัดไม้ ลักลอบทำประมงผิดกฎหมาย มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในคลอง

                6. ป่าชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งของชุมชน


Last updated: 2018-07-14 11:32:39


@ ป่าชุมชน"บ้านแหลมมะขาม"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าชุมชน"บ้านแหลมมะขาม"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
855

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
854