จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 
     
 
ปฏิรูปคน ส่งผลงานดี
ปัญหาสำคัญที่สุดด้านหนึ่งที่ต้องการปฏิรูปโดยเร่งด่วนที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดละเลิกการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
 

•กรรมการปฏิรูปเร่งประกาศ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เคยเสื่อมโทรมต่อไปเป็นไม่ยอม

หมายพรั่งพร้อมเพื่อให้ชาติพัฒนา

 

•ทรัพยากรบกน้ำตั้งความหวัง

รวมชายฝั่งทะเลไทยไปทั่วหน้า

ความหลากหลายชีวภาพนับเนื่องมา

ต้องรักษาสมบูรณ์ไว้ให้ยั่งยืน

 

•สิ่งแวดล้อมดูแลให้ไกลมลพิษ

ใครที่ผิดคิดทำมาเลิกฝ่าฝืน

คนต้องอยู่อย่างสบายไม่กล้ำกลืน

สุขสดชื่นทั้งประเทศนิเวศดี

 

•อนุรักษ์ป้องกันไว้ห่างไกลโทษ

ใช้ประโยชน์ต้องพินิจคิดถ้วนถี่

ภัยพิบัติจัดการได้อย่าให้มี

เน้นจุดที่เกิดสมดุลเป็นคุณยิ่ง

 

•วางระบบบริหารอันดีเลิศ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพกับทุกสิ่ง

ทุกหน่วยงานประสานรวมร่วมมือจริง

ทั้งพึ่งพิงอิงเน้นความเป็นธรรม

 

•อ่านทบทวนเท่าไรไม่ตื่นเต้น

คือหลักเกณฑ์ทั่วไปไม่เลิศล้ำ

ด้วยเคยเห็นถูกกรอกหูอยู่ประจำ

ยังชอกช้ำป่นปี้นานปีมา

 

•นโยบายไปไม่ถึงซึ่งดวงดาว

ทุกเรื่องราวลองวิเคราะห์สืบเสาะหา

ใช้เหตุผลหาความจริงสิ่งนำพา

ความชั่วช้าคอร์รัปชั่นทำบรรลัย

 

•ปฏิรูปเจ้าหน้าที่ทันทีก่อน

ส่งผลย้อนทุกอย่างที่หวังไว้

เน้นเก่งดีมีคุณธรรมประจำใจ

ทำให้ได้สักแค่ครึ่งพึงใจนัก

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

เพิ่งอ่านข่าวการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุค คสช. จากไลน์ที่พรรคพวกชาวป่าไม้ส่งให้ พอสรุปได้ว่าเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูประบบประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการฯที่ประชุมกันหลายครั้ง ถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่จะเน้นใน 6 เรื่องคือ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการฯในการดำเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในการจัดทำแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้

 

            นอกจากนี้ในการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น คณะกรรมการฯได้มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อระเทศชาติและประชาชนใน 4 ด้าน คือ  1) ทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และ 4) มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

 

            พยายามอ่านแล้วอ่านอีกหลายรอบมีความรู้สึกว่าเป็นหลักการธรรมดาที่เกือบทุกคนก็รู้อยู่แล้ว การดำเนินงานที่ผ่านมาก็มีเคยตั้งเป้าหมายในทำนองข้างต้น เพียงแต่ว่าผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในอดีตนั้น ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมาก ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของหลายพื้นที่ยังเผชิญกับการถูกบุกรุกทำลายจนเสียหายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากจนน่าวิตก จึงควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องแล้วรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน จากประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดด้านหนึ่งที่ต้องการปฏิรูปโดยเร่งด่วนที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดละเลิกการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้งานทุกอย่างเกิดผลดีตามมาอย่างแน่นอน


Last updated: 2017-10-24 12:01:12


@ ปฏิรูปคน ส่งผลงานดี
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปฏิรูปคน ส่งผลงานดี
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
611

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
610