คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น
 
     
 
ปณิธานงานป่าไม้
ผลงานที่เกิดจากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านจึงประจักษ์อย่างมากมาย ชาวป่าไม้ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้จนแผ่ขยายไปตามท้องถิ่นต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ
 

 

•โอ้ดวงใจเจียนว่าจะขาดแล้ว

สิ้นดวงแก้วที่พึ่งพางานป่าไม้

พระมหากรุณาธิคุณการุณย์ใจ

ตราตรึงไว้เราทั้งหมดขอจดจำ

•หลายผืนป่าสมบูรณ์สวยด้วยใครเล่า

ที่คอยเฝ้าเตือนทุกฝ่ายหมายตอกย้ำ

เน้นคุณค่าป่าไม้ใฝ่น้อมนำ

ร่วมคิดทำอนุรักษ์ปกปักไว้

•ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั่วประเทศ

เปรียบปานเพชรแก้วมณีที่สุกใส

พื้นฐานคนได้วิชานำพาไป

ประยุกต์ใช้พัฒนาผืนป่าพง

•การเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ข้อคิด

กระตุ้นจิตเตือนใจไม่ลืมหลง

สร้างอาชีพช่วยชีวีที่มั่นคง

เจตจำนงปลูกต้นไม้ให้เพิ่มพูน

•เน้นระบบนิเวศดีคู่ชีวิน

ป่า-น้ำ-ดินเชื่อมโยงไว้ไม่เสื่อมสูญ

พืช-คน-สัตว์อยู่ร่วมกันอันสมบูรณ์

เกิดสมดุลกูลเกื้อเอื้อยั่งยืน

•นวัตกรรมหลากหลายหาใครเท่า

ช่วยบรรเทาทุกข์ระทมที่ขมขื่น

ป่าค่อยงามเพิ่มสุขทุกวันคืน

สร้างร่มรื่นล้นเหลือเพื่อถิ่นไทย

•ที่สุดยอด "การปลูกป่าจะเกิดผล

ต้องปลูกไว้ในใจคน" ดาลดลให้

คนรักถิ่นช่วยเหลือกันมุ่งมั่นไป

รักษ์ป่าไม้ใฝ่พอเพียงเคียงดวงมาน

•สิ้นดวงแก้วของพวกเราชาวป่าไม้

ต้องหมองไหม้เทวษหนักยากพ้นผ่าน

สิ่งดีงามทั้งหมดขอจดจาร

สืบต่อพระปณิธาน ธ นานไป

•ชมรมสีเสียดแก่น(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ประวัติศาสตร์ไทยต้องบันทึกไว้ด้วยความเทวษไห้ เมื่อประเทศไทยต้องสิ้นแล้วพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต  ด้วยพระอาการสงบ  ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี  สร้างความทุกข์โทมนัสใจให้แก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมไว้อาลัยโดยลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

กล่าวได้ว่าตลอดชีวิตการครองราชสมบัติของในหลวง นับว่าทรงเหน็ดเหนื่อยต่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลายด้าน เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชนบท ให้พ้นสภาพของความเดือดร้อน กับมีความเป็นอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานที่ควรเป็น ตามที่ทางราชการได้กำหนดไว้ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ว่าบังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ปวงพสกนิกร ที่สำคัญได้แก่ ด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในชนบท ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ำด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านการส่งเสริมการกีฬา

ในด้านการป่าไม้ของประเทศ พระองค์ท่านได้ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทรงตระหนักต่อคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้เป็นอย่างดียิ่ง ทรงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาให้ป่าไม้ทั้งป่าบก ป่าชายเลนและป่าพรู ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด หลากผลงานที่เกิดจากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านจึงประจักษ์อย่างมากมาย ชาวป่าไม้ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้จนแผ่ขยายไปตามท้องถิ่นต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ อันช่วยบังเกิดผลประโยชน์ในภาพรวมแก่ประเทศชาติอย่างเหลือคณานับจนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ โอกาสนี้จึงขอร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงเมตตางานป่าไม้ โดยนำเสนอในประเด็นที่เห็นว่าสำคัญเท่านั้น ทั้งที่ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกอย่างมากมาย


Last updated: 2017-01-01 17:14:57


@ ปณิธานงานป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปณิธานงานป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,057

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
1,056