รู้จักให้...ในสิ่งที่คนอื่นอยากได้
 
     
 
ฟาร์มป่าไม้

สังคมไทยได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 

ในปัจจุบันนี้ เกษตรกรได้หันมาประกอบอาชีพการปลูกไม้ป่ากันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และด้วยเล็งเห็นว่าเป็นการลงทุนใช้ที่ดินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเกษตรประเภทอื่น ๆ ทั้งด้านแรงงานและวัสดุต่าง ๆ อีกทั้งผลผลิตไม้ค่อนข้างมีเสถียรภาพด้านราคามากกว่าผลิตผลเกษตรอื่น ๆ

 

ฟาร์มป่าไม้ (Farm Forestry) หมายถึง รูปแบบการปลูกไม้ป่าในลักษณะฟาร์มหรือเป็นการปลูกสวนป่าขนาดย่อมมีเนื้อที่ไม่มากและจัดการโดยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมักจะมีกิจกรรมหลายอย่างในฟาร์มเพื่อสร้างรายได้ในระยะสั้นและในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ฟาร์มป่าไม้จึงอาจมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสวนป่าขนาดใหญ่ (Forest Plantation) ที่ดำเนินการโดยเอกชนรายเดียว หรือในรูปบริษัทที่จะต้องลงทุนสูงในระยะเริ่มต้น (มณฑล, 2547) สำหรับวัตถุประสงค์หลักของฟาร์มป่าไม้นั้น คือ การปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสำหรับการขายและการใช้สอยในฟาร์ม ดังนั้น ไม้ที่ปลูกจะต้องเป็นชนิดที่ต้องการ มีผลผลิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท และสามารถให้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ ภายในฟาร์มยังมีข้อจำกัดต่าง ๆ หลายอย่าง ตั้งแต่ขนาดพื้นที่ที่มีจำกัด ความเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้ มีกิจกรรมที่หลากหลายที่อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกันในการใช้ทรัพยากร ซึ่งการปลูกต้นไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในฟาร์ม จะต้องใช้วิชาการด้านวนวัฒนวิทยาที่พิเศษแตกต่างจากการปลูกสร้างสวนป่าขนาดใหญ่ ตั้งแต่การคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น การจัดการดินและปุ๋ยที่สามารถผลิตได้ในฟาร์ม การจัดการระบบการให้น้ำ การจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับกิจกรรมอื่นในฟาร์ม การจัดการกับต้นไม้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่หลากหลาย อาทิ การตัดให้แตกหน่อสำหรับไม้ฟืน ไม้เสา ตัดให้แตกใบสำหรับเป็นอาหารหรืออาหารสัตว์หรือเป็นปุ๋ยพืชสด การปรับปรุงคุณภาพของไม้ซุง การบำรุงและอารักขาต้นไม้ในฟาร์ม การป้องโรค แมลง และศัตรูพืช ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยวและการปลูกใหม่ครบวงจร

 

การปลูกป่าในลักษณะฟาร์มป่าไม้ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรให้หันมาปลูกป่าเป็นอาชีพ เพื่อสนองความต้องการใช้ไม้ในประเทศ และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าไม้แปรรูป อย่างไรก็ดี การปลูกไม้ป่าเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลายาวกว่าพืชเกษตรทั่วไป ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาฟาร์มป่าไม้ให้เกิดผลผลิตอย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์สวนป่าในระยะยาว


Last updated: 2010-08-17 00:00:00


@ ฟาร์มป่าไม้
 


 
     
เธ™เธฒเธกเธœเธนเน‰เธชเนˆเธ‡         [1/14556]...xxx9.20.43 2021-11-09 21:19:26
    เธ‚เน‰เธญเธ„เธงเธฒเธก

เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡         [2/12124]...xxx.95.21.98 2021-08-17 12:51:21
    เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ

เธ™เธฒเธกเธœเธนเน‰เธชเนˆเธ‡         [3/12005]...xxx89.92.97 2021-08-17 11:07:38
    เธ‚เน‰เธญเธ„เธงเธฒเธก

        [4/10044]...xxx135.232.12 2021-07-05 11:07:57
    ข้อความ

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,241

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
1,238