ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ศูนย์ฯเรียนรู้ป่าชายเลน
ป่าชายเลนล้ำค่าแจ้งประจักษ์ ต้องอนุรักษ์พัฒนาพาสืบสาน เพื่อมุ่งหมายชายฝั่งยั่งยืนนาน ให้ตระการล้ำค่าป่าคู่คน
 

•ศูนย์ฯเรียนรู้พัฒนาป่าชายเลน

มุ่งหวังเน้นผลที่ได้ให้ท้องถิ่น

ป่าคู่คนร่วมกันสานชีวิน

น้ำฟ้าดินจึงอุดมสมบูรณ์ดี

•วิสัยทัศน์ตั้งย้ำนำความคิด

มุ่งเข็มทิศสู่อาเซียนเพียรวิถี

ยุทธศาสตร์ดำเนินงานพื้นฐานมี

เพียงถิ่นที่ต้องปรับใช้ให้ถูกกาล

•เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย

ทั้งมุ่งหมายร่วมภาคีมีรอบด้าน

จึงเลอเลิศเกิดพลังสร้างสรรค์งาน

ได้เจือจานก่อผลดีมีหลักชัย

•ติดตามป่าประเมินผลทุกหนแห่ง

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่มีเพียงไหน

สร้างประโยชน์มากล้นในหนใด

เพื่อสนองท้องถิ่นให้ได้ร่มเย็น

•เน้นวิจัยหวังได้ผลพัฒนา

ภูมิปัญญาหลากหลายให้คนเห็น

มุ่งต่อยอดประยุกต์ทำนำใช้เป็น

จุดประเด็นร่วมสร้างงานสานชุมชน

•อีกเผยแพร่นำพานวัตกรรม

ที่เลิศล้ำคุณค่าขยายผล

เกิดความดีล้นเหลือเพื่อผู้คน

ทั้งรวยจนชายฝั่งสะพรั่งตา

•ปณิธานมั่นคงการส่งเสริม

ความรู้เพิ่มด้วยช่วยกันหมั่นศึกษา

ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนวิชา

คอยเสาะหาสิ่งดีใหม่ใฝ่ดูงาน

•ป่าชายเลนล้ำค่าแจ้งประจักษ์

ต้องอนุรักษ์พัฒนาพาสืบสาน

เพื่อมุ่งหมายชายฝั่งยั่งยืนนาน

ให้ตระการล้ำค่าป่าคู่คน

ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)•

12 มี.ค. 2557

แรงดลใจ:

ผลพวงจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น พาย บีช รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน จากส่วนกลางและศูนย์ฯเรียนรู้ในส่วนภูมิภาคทั้ง 5 แห่งคือตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและสตูล

               ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของศูนย์ในช่วง พ.ศ.2557-2562 ว่า “ศึกษา วิจัย และจัดการองค์ความรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ด้านที่เน้น ด้านเครือข่าย การจัดการพื้นที่ การวิจัย และการเผยแพร่ ซึ่งมุ่งเป้าหมายให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนชายฝั่งเป็นประการสำคัญ

 


Last updated: 2014-03-16 21:58:28


@ ศูนย์ฯเรียนรู้ป่าชายเลน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ศูนย์ฯเรียนรู้ป่าชายเลน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,105

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
1,104