กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 
     
 
ป่าไม้พอเพียง
ชาวป่าไม้ใฝ่พอเพียงเคียงวิถี ชีวิตดีขจัดทุกข์พาสุขสม ป่าสมบูรณ์หลากหลายให้ชื่นชม คนนิยมกล่าวขวัญกันทั่วไทย
 

เมื่อชีวิตคิดเลือกมาเป็นป่าไม้

ต้องทุ่มใจฟันฝ่าทำหน้าที่

อย่าหลงผิดคิดหวังโลภมั่งมี

ยึดวิถีที่เน้นย้ำ “ความพอเพียง”

“พอประมาณ” งานป่าไม้ให้เหมาะดี

งานใดที่หนักเกินตัวอย่ามัวเสี่ยง

แต่ระวังงานน้อยไปใจลำเอียง

พึงหลีกเลี่ยงเบียดเบียนใครให้นินทา

“มีเหตุผล”รอบคอบประกอบการ

วิเคราะห์งานความสำคัญรู้ปํญหา

งานป่าไม้ต้องใคร่ครวญทบทวนพา

พิจารณาให้ถ้วนถี่มีหลักชัย

“ภูมิคุ้มกัน”หมั่นสร้างอย่างฉลาด

อย่าประมาทสิ่งผันแปรต้องแก้ไข

คำนึงถึงผลกระทบบวกลบไป

สถานการณ์ใกล้ไกลตรองให้ดี

“ความรู้” ศึกษาไว้ให้รอบด้าน

วิชาการประยุกต์ใช้ให้ถ้วนถี่

ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาป่ามากมี

หาวิธีเชื่อมโยงกันประสานคน

“คุณธรรม” ประจำใจใฝ่คงมั่น

ช่วยสร้างสรรค์งานป่าไม้ให้เกิดผล

กอปรซื่อสัตย์สุจริตจิตอดทน

เพียรเตือนตนทั้งรักษาจรรยาบรรณ

คือพื้นฐานสายกลางทางชีวิต

เปรียบเข็มทิศชี้ธรรมนำไพรสัณฑ์

ลดอุปสรรคปัญหามากดดัน

ช่วยเติมฝันสานพลังสร้างสังคม

ชาวป่าไม้ใฝ่พอเพียงเคียงวิถี

ชีวิตดีขจัดทุกข์พาสุขสม

ป่าสมบูรณ์หลากหลายให้ชื่นชม

คนนิยมกล่าวขวัญกันทั่วไทย

 

ครูนิด วน. 43

 

 

 

แรงดลใจ:

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ด้านคือความพอประมาณ  การมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขของการใช้ความรู้คู่คุณธรรม เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติเป็นการต่อเนื่อง

ชาวป่าไม้เราน่าจะลองทบทวนและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงเนื้อในที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแนะนำปรัชญานี้ไว้ พร้อมทั้งปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง อาจเป็นการทวนกระแสของระบบทุนนิยมอยู่บ้าง แต่หากใจและกายไม่หวั่นไหวกับภาพมายานั้นแล้วจะพบกับความสุขที่จีรังยั่งยืนและสามารถจรรโลงงานป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


Last updated: 2013-03-22 23:11:58


@ ป่าไม้พอเพียง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าไม้พอเพียง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,645

Your IP-Address: 18.232.179.5/ Users: 
1,644