กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ แล้วก็อย่าบอกว่าเวลาไม่เคยพอ
 
     
 
"สวนพฤกษ์ฯพ่อหลวง"
เมื่อ 8 ส.ค.2565 ได้มีโอกาสร่วมประชุมงานวิจัยที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จ.จันทบุรี เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ ..."สวนพฤกษ์ฯพ่อหลวง"... แห่งนี้ให้มีการบริหารจัดการที่ก้าวไปสู่ความยั่งยืนต่อไป...
 

.องค์ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คือจอมปราชญ์ทรงงานอันโดดเด่น
เข้าพระทัยในคุณค่ามาชัดเจน
ป่าชายเลนต้องรักษ์ไว้หมายมุ่งมาด

.ด้วยซาบซึ้งถึงพระองค์ ธ ทรงเน้น
"สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ-
รัชกาลที่เก้า"เหล่าทวยราษฎร์
ร่วมประกาศจัดตั้งมาจันทบุรี

.ยี่สิบสองตุลาคราหกหนึ่ง
แสนตราตรึงซึ่งจารึกสวนพฤกษ์ฯนี้
องค์พระเทพฯบรมราชกุมารี
ร่วมพิธีที่ทรงวางศิลาฤกษ์

.รวมพันธุ์ไม้พืชชายเลนทั้งโลกนี้
ให้เป็นที่แหล่งวิจัยหมายบุกเบิก
องค์ความรู้ร่ำเรียนใช้ให้ก้องเกริก
เอิกเกริกการท่องเที่ยวเกรียวกราวไป

.พื้นที่กว่าห้าร้อยไร่ได้ส่วนสัด
ออกแบบดีภูมิทัศน์จัดแบ่งไว้
อาคารงามสร้างจำเพาะเหมาะการใช้
ตราตรึงใจให้ทรงจำคอยย้ำเตือน

.เน้นหน่วยงานราชการประสานกัน
คนเมืองจันท์ผู้สนใจได้ขับเคลื่อน
ทั้งองค์กรต่างชาติหมายมาดเยือน
เปรียบเสมือนเพื่อนสัมพันธ์สรรค์งานไป

.ประโยชน์ยิ่งสิ่งแวดล้อม-เศรษฐสังคม
ช่วยเมืองจันท์อันสุขสมรื่นรมย์ได้
ที่เผื่อแผ่แพร่มากล้นคนใกล้ไกล
ทั้งเมืองไทยให้สากลเป็นผลพวง

.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงการุณย์ป่าชายเลนที่เน้นห่วง
ชวนร่วมใจให้พร้อมพรั่งไทยทั้งปวง
เทิด"พ่อหลวง"รักษ์สวนพฤกษ์ฯรำลึกกัน

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com


หมายเหตุ กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่กรุณาให้ข้อคิดและคำแนะนำในการเขียนกลอนบทนี้

แรงดลใจ: สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จ.จันทบุรี หรือสวนพฤกษ์ฯแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 22 ต.ค.2561 ในท้องที่บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 518 ไร่ โดยมีเป้าหมายในการเป็น สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกที่รวบรวมพรรณไม้ป่าชายเลนจากทั่วโลก เป็นแหล่งวิจัยเรียนรู้ร่วมกันของฝ่ายวิชาการและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งสร้างงานของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ

4. เพื่อเป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals,SDGs)

5. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของประชาชน

6. เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานของนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ

7. เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายในการอนุรักษ์พรรณพืชป่าชายเลนร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติซึ่งมีสมาชิกอยู่ 93 ประเทศที่มีป่าชายเลนทั่วโลก

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ปรมาจารย์ทางด้านป่าชายเลนของประเทศไทยและของโลก ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสวนพฤกษ์ฯแห่งนี้ ได้ส่งเสริมให้ทำการวิจัยศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการ เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการประกอบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้มี อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณเป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีนักวิจัยกว่า 20 คนจาก 3 หน่วยงาน  คือ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เกษตรศาสตร์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการวิจัยช่วงเม.ย.2564-ต.ค.2565  ทั้งนี้เมื่อ 8 ส.ค.2565 ได้จัดประชุมที่สวนพฤกษ์ฯเพื่อนำผลการวิจัยเผยแพร่ต่อชุมชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับทั้งนำข้อคิดเห็นมาใช้ประกอบการจัดทำรายงานการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ต้องขอขอบพระคุณนายชาตรี มากนวล ผอ.สวนพฤกษ์ฯและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนให้การประชุมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี


Last updated: 2022-08-09 23:25:07


@ "สวนพฤกษ์ฯพ่อหลวง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "สวนพฤกษ์ฯพ่อหลวง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
121

Your IP-Address: 35.172.224.102/ Users: 
120