กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 
     
 
"ป่ารุกคน(2)"
ขอฟันธงย้ำอีกครั้งว่าต้องส่งเสริมให้ ..."ป่ารุกคน(2)"... จึงช่วยให้เมืองไทยเรามีพื้นที่ป่าไม้ถึง 40% ของพื้นที่ประเทศได้อย่างแน่นอน...
 

.การปลูกป่าเศรษฐกิจสัมฤทธิ์ผล
เอกชนต้องมุ่งมั่นหมั่นเต็มที่
ภาครัฐเน้นส่งเสริมไปให้เหมาะดี
หลายวิธีแต่เริ่มต้นจนปลายทาง

.กล้าไม้ดีมีคุณภาพนับเรื่องใหญ่
เตรียมการเหมาะเพาะชำไว้ให้กว้างขวาง
มุ่งสร้างสรรค์พันธุ์ให้ดีมีหลายอย่าง
คนต้องการนั้นมุ่งหวังแตกต่างไป

.งบประมาณควรสนับสนุนบ้าง
เป็นค่าจ้างปลูกรักษาปวงกล้าไม้
ปราบแมลงถางหญ้าหาปุ๋ยใส่
ป้องกันไฟไหม้ลามมาพาระทม

.จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสหกรณ์
เอื้ออาทรร่วมมือไปให้เหมาะสม
เกิดพลังช่วยกันได้ในสังคม
คลายแก้ปมปวงปัญหาปลูกป่ามี

.คอยแนะนำวิชาการด้านป่าไม้
คนปรับใช้ถูกช่องทางอย่างถ้วนถี่
ภูมิปัญญาผนวกทำนำวิธี
ช่วยสวนป่าเจริญดีที่ต้องการ

.ด้านกฎเกณฑ์ระเบียบมีที่ข้องขัด
ต้องขจัดแก้ไขไปทุกด้าน
ลดภาษีช่วยปลูกป่าพาสร้างงาน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต้องเหมาะดี

.รับประกันด้านราคาสินค้าไม้
พร้อมจัดหาพาจูงใจให้เต็มที่
ตลาดใน-นอกประเทศทุกเขตมี
ไม่นานปีป่าเต็มเมืองเมลืองไทย

.ส่งเสริมค่า"ป่ารุกคน"หวังผลเกิด
พาพริ้งเพริดพากลับฟื้นคืนป่าไม้
อำนาจรัฐละวางบ้างสร้างจริงใจ
หวงเอาไว้ไพรระกำช้ำเช่นเดิม

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสึยดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ: จากการนำเสนอบทกลอนก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า"ป่ารุกคน" มีชาวป่าไม้หลายท่านโดยเฉพาะผู้ที่คร่ำหวอดในวงการการปลูกสร้างสวนป่า ได้ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสรุปได้ว่าเห็นดัวยกับนโยบายและบรรยากาศในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ อันเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างงานให้สังคม สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งส่งผลดีต่อภาพรวมของชาติได้อย่างแน่นอน จึงเป็นผลพวงให้อดไม่ได้ที่ต้องเขียนกลอน"ป่ารุกคน2"ขึ้นมาอีกบทหนึ่ง

การดำเนินงานส่งเสริมการป่าไม้ทั้งปลูกสร้างป่าเศรษฐกิจและกิจกรรมป่าไม้อื่นๆที่ผ่านมา ต้องขอวิจารณ์ตรงๆว่าชาวป่าไม้เรายังขาดการเป็นมืออาชีพที่แท้จริง หากเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีผลงานปรากฏอย่างมากมายมานานแล้ว ทั้งนี้ได้เคยร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมนี้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมาหลายครั้ง ยอมรับว่ามีหลายบทเรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานป่าไม้ได้เป็นอย่างดีทีเดียว ถ้าชาวป่าไม้เปิดใจกว้างและเรียนรู้อย่างจริงจัง

กรมป่าไม้น่าเป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการส่งเสริมเอกชนในการปลูกป่าเศรษฐกิจให้ครบวงจรอย่างเร่งด่วน ที่ต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีให้รอบด้าน ซึ่งต้องเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าภาคเอกชนในทุกภูมิภาคให้มากที่สุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ทุกฝ่ายและประเทศชาติอย่างแน่นอน


Last updated: 2022-07-15 12:55:04


@ "ป่ารุกคน(2)"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "ป่ารุกคน(2)"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
152

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
151